Msysnavpanegrouptoobject s8msysnav 12

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿã### ä###å###æ###ç###ð###ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿî###ñ###ÿÿÿÿþÿÿÿó###ÿÿÿÿõ###ÿÿÿÿö###÷### ø###ù###ú###û###ü###ý###þ###ÿ#######q#oÚÔ#ð@#œ###1 ÖÛ##×#'γ# Open a #form in #Add mode#. ##Cas#e conCmd=#°F#¤#œ#|#LDo##:.#< rs![#ArgumentÈ], ##ac#l#p#' ø#pBrows#e's #frepèort#hRœ##2œ##macPrevi#ewœ8Custo#mize the# Switchbðoardœ>##œ#œCœ' Handlœ'BcœÈwher#/ [email protected] not#ðs#talled (#e.g. Minœimal InÂ##)H'AuOn Erœror ResÀr NextK#Ap#plicatio#n.Run "A#CWZ MAIN.#sbm_Entrœy"K If (### <> 0) [email protected] "Comm#9B*#availabl e.Ì#Æ$GoTo# 0##' Upd#atœEœ´ 4Me.#Filter =# "[[email protected]]À#0` AND œœ#'#Default'Æ !À#CapA=@ @Nz(Me!B#Tc#HÀ»"")Ë%##l OÂ#s˜Exitýœœa#RÇ#œÞA H[Ë##CloseCurœrÀÛDatab#œ####ga macrîoÈDÈ###M¡###ãz·e#œ_# c#œ #Cœ#œœ#œGªœ«#!œ œa# #Access Pÿà\ç (#a#œ#+œœ#c#œ¡#y#Any o#x#rÀœCSàhunre0cognœ{®yEl#œœe[Unknow8n [email protected] ã#Enœd Selecœk9##' ":"C¡rdðset acÁœ \"<1#9rs.¢#C# a#œButt`¶ sk¢_aG: ×yS #œrsaYÀ#ingC #¡#à¾Í#¡ FunÎcá_Á4##rràÁ.,' #~œ#aÂ# w#as canceÉ¢œbyB#us rÀu#Ã#' some #reason, #don't di splay` e}Bœm`@ @d À @œeœad,à#bœonB#Ân r lin#ÚŜÚ=@:nàœ#\C###œÿÃ#¡#îœ#<œ; [email protected]##anÄ#execu#t@)¢#c#œ.",œ vbCrit`¦œlÎ #7Ã#aDIfc# ¡#)0##@####œ######X####œ# ####`####œ #####ÿÿÿÿ#œ #"###x####œ###### ####œ #4###¨####œ #0###à####œ# ##### ###œ# #### ###œ# 2###8 ###œ# ####p ###œ #####x ###œ# 8###œ ###œ# ####È ###œ# ####è ###œ #####ÿÿÿÿ#œ #####ð ###œ##########œ# ########œ #####ÿÿÿÿ#œ ##### ###œ######8###œ# ####@###œ #####ÿÿÿÿ#œ #####X###œ######h###œ# ####p###œ #####ÿÿÿÿ#œ #####œ###œ######¨###œ# ####°###œ #####ÿÿÿÿ#œ #*###È###œ######ø###œ# #########œ #####ÿÿÿÿ#œ###### ####œ ####2###œ#œ######K###########[################################################## #############################ÿÿÿÿ#œ #,###(####œ## ###X####œ #####ÿÿÿÿ#œ######h####œ######p####œ######x####œ######œ####œ######œ####œ #####ÿÿÿÿ#œ######œ####œ #2###œ####œ #4###Ð####œ #(########œ######0####œ######@####œ######H####œ##8###P####œ######œ####œ######œ####œ #####ÿÿÿÿ#œ######œ####œ #####ÿÿÿÿÿÿÿÿ##¨###Í#ÿÿx###œ#######à###6# Minimize the database window and initialize the form.####à###<# Move to the switchboard page that is marked as the default.######¶#,#[ItemNumb...
View Full Document

This note was uploaded on 10/31/2013 for the course ADMI 101 taught by Professor Mendez during the Fall '10 term at Universidad Metropolitana.

Ask a homework question - tutors are online