8.5.10446.doc - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenci kaydı ve lisans eğitim- öğretim programının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini, b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü, c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü, d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu, e) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini, f) Fakülte Kurulu: Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu, g) Fakülte Yönetim Kurulu: Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu, ç) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
ğ) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, h) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını, ı) Veteriner lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, on yarıyıllık Veteriner Fakültesi programını kapsayan bir yükseköğretimi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, derse yazılma, yatay geçişler, dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri Senato kararları doğrultusunda Fakülte tarafından yürütülür. Kayıtla ilgili genel esaslar MADDE 6 – (1) Fakülteye girebilmek için, lisans öğrenimi ile ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar. (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın öğretimi başladıktan sonra; Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payları iade edilir. Lisans eğitim-öğretimine kayıt MADDE 8 –

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture