3.Εισαγωγή στη UML

november292011 3 23 use case diagram

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ;
           Κατανόηση
σύνθετων
συστημάτων
 Εγκαθίδρυση
κοινών
βάσεων
επικοινωνίας
για
το
ανθρώπινο
 δυναμικό
που
εμπλέκεται
στην
ανάπτυξη
του
συστήματος Ακριβής
προσδιορισμός
των
χαρακτηριστικών
του
συστήματος
 Περιεκτική
παρουσίαση
συστημάτων
υψηλής
πολυπλοκότητας
 Διαφορετικά
μοντέλα
παρουσιάζουν
διαφορετικές
οπτικές
και
 διαφορετικές
πτυχές
του
συστήματος
 November
29,
2011
 Σχεδίαση
και
Ανάπτυξη
Πληροφοριακών
Συστημάτων
[Διάλεξη
3η]
 4
 Σ’ αυτή τη διάλεξη   Εισαγωγή
στη
UML

       Τί
είναι
η
UML
και
τί
εξυπηρετεί
 Διαγράμματα
UML
 Σχέση
διαγραμμάτων
με
μοντέλα
 November
29,
2011
 Σχεδίαση
και
Ανάπτυξη
Πληροφοριακών
Συστημάτων
[Διάλεξη
3η]
 5
 Τί είναι η UML   Είναι
μια...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online