3.Εισαγωγή στη UML

whatisthedierencebetweenamethodologistanda terrorist

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: κέψη:
οντοκεντρική
ανάλυση,
 σχεδίαση
και
προγραμματισμός
     Τί
είναι
αντικείμενο
/
κλάσεις
αντικειμένων

 Βασικές
αρχές
και
έννοιες
 o  Γενίκευση
(Generalizapon),
Εξειδίκευση
(Specializapon),
 Κληρονομικότητα
(Inheritance),
Ενθυλάκωση
 (Encapsulapon),
Απόκρυψη
Πληροφορίας
(Ιnformapon
 Hiding),
Ανταλλαγή
Μηνυμάτων
(Message
Passing)
         Απαρχές
οντοκεντρικής
σκέψης

 Οντοκεντρικές
γλώσσες
προγραμματισμού
 Πλεονεκτήματα
οντοκεντρικής
σκέψης
 Μοντελοποίηση
συστημάτων
(1η
διάλεξη)
 November
29,
2011
 Σχεδίαση
και
Ανάπτυξη
Πληροφοριακών
Συστημάτων
[Διάλεξη
3η]
 2
 Οντοκεντρική Ανάλυση και Σχεδιασµός (OO A&D) Ο
κόσμος
γύρω
μας
αποτελείται
από
όντα/ αντικείμενα
   ...τουλάχιστον
κατά
μία
θεώρηση...
   ΟΟ
A&D:
Παράγει
οντοκεν...
View Full Document

This document was uploaded on 11/03/2013.

Ask a homework question - tutors are online