3.Εισαγωγή στη UML

system subsystem model november292011 3 18

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ρικά
μοντέλα
   με
χρήση
ειδικής
σημειολογίας
 (οντοκεντρικών
διαγραμμάτων)
   ...δηλαδή,
μας
επιτρέπει
να
μοντελοποιήσουμε
 συστήματα
λογισμικού
και
άλλα
πληροφοριακά
 συστήματα
ως
συλλογές
επικοινωνούντων
/
 συνεργαζόμενων
αντικειμένων   November
29,
2011
 Σχεδίαση
και
Ανάπτυξη
Πληροφοριακών
Συστημάτων
[Διάλεξη
3η]
 3
 Υπενθύµιση: Μοντελοποίηση συστηµάτων Μοντέλο
Συστήματος
(System
Model)
:
Μια
αναπαράσταση
 του
συστήματος
με
κάποια
αυστηρά
καθορισμένη
γλώσσα
 ή
σημειογραφία
(notapon),
συνήθως
με
χρήση
 διαγραμμάτων
   Γιατί
χρήση
μοντέλου
στην
ανάπτυξη
συστήματο...
View Full Document

This document was uploaded on 11/03/2013.

Ask a homework question - tutors are online