3.Εισαγωγή στη UML

Behaviouralmodel o communicapondiagrams o

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:             Ανάγκη
αναθεώρησης
μεθόδων
ανάλυσης
σχεδιασμού!
 1989‐91
“Recursive
Design
Approach”
(Sally
Shlaew,
Steve
 Meller)
 P.
Coad
and
Ed.
Yourdon
(books
1991,
1991b,
1995,1999)
 Responsibility‐Driven
Design
(Wirfs‐Brock
90)
 Class‐Responsibility‐Collaborapon
(CRC
Cards)
Beck
and
 Cunnigham
 Grady
Booch:
work
with
Raponal
Soœware
(for
Ada
systems)
 Jim
Rumbaugh:
Object‐Modeling
Technique
(OMT)
 Marpn
and
Odell:
“Object‐Oriented
Methods,
A
 Foundapon”
(1994)
 Ivar
Jacobson
(introduced
the
concept
of
Use
Cases)
 November
29,
2011
 Σχεδίαση
και
Ανάπτυξη
Πληροφοριακών
Συστημάτων
[Διάλεξη
3η]
 7
 Πώς γεννήθηκε η UML           Μέσα
δεκαετίας
1980
–
...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online