3.Εισαγωγή στη UML

Sequencediagramscollaborapon diagrams november292011

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 
γενικής
χρήσης
διαγραμματική
γλώσσα
 μοντελοποίησης
συστημάτων
(visual
modeling
language),
 βασισμένη
στην
οντοκεντρική
τους
θεώρηση
       Η

UML
είναι
το
de
facto
βιομηχανικό
standard
 Προέκυψε
από/συνδέεται
με
μεθοδολογίες
ανάπτυξης

       Μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί
μαζί
με
οποιαδήποτε
μεθοδολογία
 ανάπτυξης
 Unified
Process,
Iconix
 ...και
ανατροφοδοτεί
την
εξέλιξή
τους
 Χρησιμότατο
«εργαλείο»
κατά
την
διαδικασία
(οντοκεντρικής)
 ανάλυσης
και
σχεδιασμού
(αλλά
και
της
υλοποίησης)
 συστημάτων
   Μπορεί
να
είναι
χρήσιμη
και
για
ανάπτυξη
συστημάτων
που
 υλοποιούνται
με
μή
οντοκεντρικές
γλώσσες
προγραμματισμού
 November
29,
2011
 Σχεδίαση
και
Ανάπτυξη
Πληροφοριακών
Συστημάτων
[Διάλεξη
3η]
 6
 Πώς γεννήθηκε η UML   1980:
C++

(object‐oriented,
επιτυχής)
     ...
View Full Document

This document was uploaded on 11/03/2013.

Ask a homework question - tutors are online