Santrfj-pompa-tasarimi - T.C EGE NVERSTES MHENDSLK FAKLTES...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

1 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ I SANTRĠFÜJ POMPA TASARIMI Öğrencilerin Adı ve Soyadı: Mehmet Murat YARDIMCI Ali ABUL Elvan DOĞAN Projeyi Yöneten: Prof. Dr. Aydo ğan ÖZDAMAR MAYIS, 2010 ĠZMĠR
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2 AĢağıda belirtilen bu çalıĢma, ... / ... / .... günü toplanan jürimiz tarafından, MAKĠNA PROJESĠ I olarak kabul edilmiĢtir / edilmemiĢtir. ÇalıĢmanın Adı : Tam Santrifüj Pompa Tasarımı Öğrenci Adı, Soyadı : Mehmet Murat YARDIMCI-5060008178 Ali ABUL-5060008177 Elvan DOĞAN -5060008275 DanıĢmanın Ünvanı, Adı, Soyadı : Prof. Dr. Aydoğan Özdamar BaĢarı Notu (rakam ve yazı ile) : BaĢkan Üye Üye Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR Prof.Dr.Necdet ÖZBALTA Yar. Doç. Hüseyin GÜNERHAN ONAY
Image of page 2
3 TEġEKKÜR Bu çalıĢmanın baĢlangıcından bitimine kadar her aĢamada , çalıĢmamızı yönlendiren, özverili yardımlarını esirgemeyen hocamız Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR projemizin biçimlenmesinde değerli katkılarından dolayı teĢekkürü bir borç biliriz. Mehmet Murat YARDIMCI Elvan DOĞAN Ali ABUL Ġzmir, 2010
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

4 ÖZET Bu çalıĢmanın ilk bölümde mühendislik uygulamalarında sıkça karĢılaĢılan Tam Santrifüj Pompa ve Pompa elemanları hakkında genel bilgiler verilmiĢtir. Ġkinci bölümde ise debisi, devri ve basma yüksekliği verilen bir pompanın ilgili hesaplamaları ve boyutlandırılması tüm hesaplamalar, üçüncü bölümde pompa organının seçimi, dördüncü bölümde pompa çark çizimi için hesaplamalar ve son bölümde ise detay resimleri (salyangoz , meridyen kesiti, çark, kanat profili, mil) paket program ile çizilmiĢtir.
Image of page 4
5 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER .................................................................................................................... 5 1. POMPA ............................................................................................................................ 7 1.1 Pompa türleri ........................................................................................................ 8 1.2 Santrifüjlü Pompalar ........................................................................................... 14 2. TEMEL KAVRAMLAR ................................................................................................ 16 2.1 Bernoulli Denklemi ............................................................................................. 16 2.2 Potansiyel AkıĢ ................................................................................................... 16 2.3 Manometrik Yükseklik ....................................................................................... 17 2.4 Karekteristik Eğriler ............................................................................................ 18 2.5 Pompanın Çektiği Güç ........................................................................................ 19 2.6 Özgül Hız ........................................................................................................... 19 2.7 Kavitasyon .......................................................................................................... 19 2.7.1 Santrifüjlü Pompada Kavitasyon ........................................................... 19 2.8 Net Pozitif Emme Yükü ...................................................................................... 20 3. SANTRĠFÜJLÜ POMPA KISIMLARI ........................................................................ 21 3.1 Çark .................................................................................................................... 21 3.2 Salyangoz ........................................................................................................... 22 3.3 Yatak .................................................................................................................. 23 3.4 Fl anĢ ................................................................................................................... 24 3.5 Difüzör ............................................................................................................... 26 3.6 Salmastra Kutusu ................................................................................................ 27 3.7 Salmastra ............................................................................................................ 27 3.8 Mil ...................................................................................................................... 28 3.9 Emme Borusu ..................................................................................................... 29 3.10 DiĢ Klapesi ve Süzgeç ....................................................................................... 30 3.11 Rulman ............................................................................................................. 31 3.12 Glen .................................................................................................................. 32 3.13 Glen Saplamaları ............................................................................................... 33 4. DEBĠSĠ, DEVRĠ VE BASMA YÜKSEKLĠĞĠ VERĠLEN BĠR POMPANIN ĠLGĠLĠ HESAPLAMALARI VE BOYUTLANDIRILMASI ........................................................ 35 4.1 Mil Gücü ............................................................................................................ 35
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

6 4.2 Mil Çapı ............................................................................................................. 35 4.3 Verimler ............................................................................................................. 36 4.3.1 Pompa Verimi ...................................................................................... 36 4.3.2 Hidrolik Verimi .................................................................................... 36 4.3.3 Mekanik Verimi ................................................................................... 36 4.3.4 Volumetrik Verimi ............................................................................... 36 5. POMPA ORGANININ SEÇĠMĠ 5.1 Pompa Organının GiriĢ KoĢulları ve Hesabı ........................................................ 36 5.2 PompaOr ganının ÇıkıĢ KoĢulları ve Hesabı ........................................................ 41 6. POMPA ÇARK ÇĠZĠMĠ ĠÇĠN HESAPLAMALAR .................................................... 44 6.1 Meridyen Kesitinin Çizimi .................................................................................. 44 6.2 Nokta Nokta Metodu Ġle Kanat Çizimi Ġle Ġlgili Hesaplamalar ............................ 46 6.2.1 Minimum kanat yüzeyinin saptanması ve(zL) min kontrolü ..................... 48 6.3 Salyangoz Hesabı ve Çizimi ................................................................................ 50 7.SANTRĠFÜJ POMPALARIN ĠġLETMEYE ALINMASI ............................................ 52 8.SANTRĠFÜJ POMPALARIN BAKIMININ YAPILMASI .......................................... 55 9.SANTRĠFÜJLÜ POMPA ARIZA BELĠRTĠLMESĠ VE MUHTEMEL SEBEPLER . 58 10.MALĠYET HESABLARI .............................................................................................. 59 10.1 Salmastra Seçimi ............................................................................................... 59 10.2 Mil .................................................................................................................... 60 10.3
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern