Rxqwu e 0duk 7khvh zhuh qrw edqn vxvshqvlrqv ri wkh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HYLGHQ.H RI D QDWLRQZLGH EDQNLQJ .ULVLV ,QGHHG KH ZULWHV WKDW 7KH 6HSWHPEHU2.WREHU EDQNLQJ .ULVLV GLG QRW KDYH LWV RULJLQ LQ WKH 1HZ <RUN PRQH\ PDUNHW WKHUH ZDV QR .ULVLV LQ WKH .HQWUDO PRQH\ PDUNHW %DQN VXVSHQVLRQV ZHUH QHJOLJLEOH DQG WKH UXQXS RI VKRUWWHUP LQWHUHVW UDWHV ZDV PRGHUDWH S $QG \HW :L.NHU .RQVLGHUV 6HSWHPEHU2.WREHU D QDWLRQDO EDQNLQJ .ULVLV EH.DXVH RI WKH LQ.UHDVH LQ WKH .RQYHUVLRQ RI GHSRVLWV LQWR .XUUHQ.\ GXULQJ WKDW SHULRG 2I .RXUVH DV KH UH.RJQL]HV PX.K RI WKDW .RQYHUVLRQ PD\ KDYH UHIOH.WHG DQ H[WHUQDO GUDLQ UDWKHU WKDQ D GRPHVWL. KRDUGLQJ RI .DVK DQG WKHUHIRUH LW LV KDUG WR DUJXH IURP WKH ULVH LQ .XUUHQ.\ DORQH WKDW WKH SXEOL. ORVW .RQILGHQ.H LQ EDQNV QDWLRQZLGH SDUWL.XODUO\ JLYHQ WKH OD.N RI ZLGHVSUHDG LQ.UHDVHV LQ EDQN VXVSHQVLRQV QDWLRQZLGH :H .RQ.OXGH WKHUHIRUH WKDW D..RUGLQJ WR :L.NHU¶V DQDO\VLV WKH ³SDQL.´ RI 6HSWHPEHU2.WREHU ZDV D TXHVWLRQDEOH QDWLRQDO HYHQW IURP WKH VWDQGSRLQW RI EDQN IDLOXUH ULVN ,Q .RQWUDVW WKH EDQNLQJ .ULVLV WKDW .XOPLQDWHG LQ WKH EDQN KROLGD\V RI )HEUXDU\0DU.K ZDV LQGLVSXWDEO\ D QDWLRQDO HYHQW ,W UHVXOWHG LQ WKH VXVSHQVLRQ RI DW OHDVW VRPH EDQN RSHUDWLRQV EDQN ³KROLGD\V´ IRU QHDUO\ DOO EDQNV LQ WKH .RXQWU\ E\ 0DU.K 7KHVH ZHUH QRW EDQN VXVSHQVLRQV RI WKH .ODVVL.DO YDULHW\ 'XULQJ WKH SDQL.V RI WKH QDWLRQDO EDQNLQJ HUD EDQNV VXVSHQGHG RSHUDWLRQV DQG IDLOXUHV ZHUH IHZ 1RW VR GXULQJ WKH EDQN KROLGD\V RI HDUO\ ,QGHHG HDUO\ ZDV D WLPH RI KLJK IDLOXUH ULVN LQ RXU VDPSOH VHH )LJXUH  $Q LPSRUWDQW TXHVWLRQ LV ZKHWKHU WKH .ROODSVH RI EDQNV LQ HDUO\ UHIOH.WHG IXQGDPHQWDO GHWHULRUDWLRQ LQ EDQN .RQGLWLRQ LQ SUH.HGLQJ PRQWKV RU D .RQWDJLRQ RI IHDU WKDW EURXJKW GRZQ KHDOWK\ DV ZHOO DV LQVROYHQW EDQNV ,W LV .HUWDLQO\ .RQ.HLYDEOH WKDW D VXGGHQ VKR.N UDWKHU WKDQ LUUDWLRQDO .RQWDJLRQ PD\ KDYH EHHQ WKH .DXVH RI EDQN GLVWUHVV SULRU WR WKH EDQN KROLGD\V RI :LJPRUH HPSKDVL]HV H[WHUQDO .XUUHQ.\ GUDLQ DQG WKH H[SH.WDWLRQ RI WKH GHSDUWXUH IURP WKH JROG VWDQGDUG QRW .RQ.HUQV RYHU GRPHVWL. EDQN VROYHQ.\ DV WKH SUH.LSLWDWLQJ HYHQW WKDW OHG WR WKH 0DU.K GH.ODUDWLRQ RI D QDWLRQDO EDQN KROLGD\ $..RUGLQJ WR WKDW YLHZ DQ H[SH.WHG .KDQJH LQ H[.KDQJH UDWH SROL.\ ZDV WKH VRXU.H RI D SURIRXQG DQG VXGGHQ DWWD.N RQ EDQNV :LGHVSUHDG GHSRVLW ZLWKGUDZDO DOVR ZHDNHQHG EDQNV¶ IXQGDPHQWDOV WKURXJK LWV LQIOXHQ.H RQ WKH PRQH\ VXSSO\ DQG DVVHW SUL.HV :L.NHU D..HSWV WKH LPSRUWDQ.H RI WKH H[WHUQDO GUDLQ LQ HDUO\ EXW DUJXHV WKDW :LJPRUH XQGHUHVWLPDWHV WKH LPSRUWDQ.H RI WKH UHJLRQDO .ULVLV WKDW JULSSHG PLGZHVWHUQ EDQNV EHJLQQLQJ ZLWK 0L.KLJDQ EDQNV LQ HDUO\ IRU SUH.LSLWDWLQJ WKH QDWLRQDO .ULVLV )URP WKH UHJLRQDOO\ GLVDJJUHJDWHG SHUVSH.WLYH RI :L.NHU¶V ILQGLQJV WKH LQDELOLW\ YLVLEOH LQ )LJXUHV WR H[SODLQ WKH WLPLQJ RI EDQN IDLOXUHV XVLQJ DJJUHJDWH WLPH VHULHV GDWD ZKL.K XQGHUOD\ WKH )ULHGPDQ 6.KZDUW] YLHZ WKDW EDQNLQJ IDLOXUHV ZHUH DQ XQZDUUDQWHG DQG DXWRQRPRXV VRXU.H RI VKR.N ZRXOG QRW EH VXUSULVLQJ HYHQ LI EDQN IDLOXUHV ZHUH HQWLUHO\ GXH WR IXQGDPHQ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2013 for the course ECON 101a taught by Professor Staff during the Fall '08 term at University of California, Berkeley.

Ask a homework question - tutors are online