Chương 2

cha nh gi ng mc vai tr cch mng ca giai cp tiu t sn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng cña §¶ng”, ® Æc biÖt th¶o luËn b¶n LuËn c­ ¬ chÝnh trÞ cña §¶ng Céng s¶n §«ng D­ ng ¬ ng. +§ ¸nh gi¸ vÒ Chánh c­¬ v¾n t¾t vµ S¸ch l­ ng îc v¾n t¾t. +Th¶o luËn LuËn c­¬ chÝnh trÞ cña §¶ng ng Céng s¶n §«ng D­¬ ng Héi nghÞ ban chÊp hµnh trung ­¬ ® ng ¶ng th¸ng 10/1930. LuËn c­¬ chÝnh trÞ cña ® ng ¶ng th¸ng ThiÕu s ãt c ña LuËn c ­ ¬ng th¸ng 10/1930 TrÇn Phó TrÇn Tæ ng BÝ th­ ®Çu tiªn c ña ®¶ng (1930 – 1931 ) Né i dung c ña LuËn c ­¬ng th¸ng 10/1930 H¹n c hÕ: - Kh«ng nhÊn m¹nh nhiÖm vô g i¶i phãng d ©n té c . - Ch­a ® ¸nh gi¸ ® óng møc vai trß c¸ch m¹ng cña giai cÊp tiÓu t­ s¶n; phñ nhËn vai trß tÝch cùc cña t­ s¶n d© téc. n b. ĐÊu tranh kh«i phôc phong trµo 1932-1935 Ho àn cảnh lịch sử + ChÝnh s ¸c h khñng b è c ña ®Þc h. + Tổn thất của cách mạng Yªu cÇu chung tr­ íc m¾t Bá c¸c ® c é quyÒn vÒ r­îu, huèc phiÖn vµ muèi Bá thuÕ...
View Full Document

This document was uploaded on 12/08/2013.

Ask a homework question - tutors are online