{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cha thy c ng uy c c a c h n g ha pht xt th g ii v kh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: th© , n thuÕ ngô c­ vµ ¸c thø thuÕ v« lý kh¸c Kh¼ng ® Þnh chiÕn l­îc CM ® «ng D­¬ ng nh­ng luË t hinh c biÖt, tr¶ tù do ho ng­êi chÝ nh trÞ , gi¶i t¸n héi ång ® hinh Ò ßi quyÒn tù do TC, xuÊ t b¶n, g«n luË n, ® l¹i i trong n­íc, n­íc ngoµi Chñ tr-¬ng cña §¶ng C hñ Ch­¬ trình ng hµnh ® éng cña ® ¶ng1932 Ph¸t triÓn ® ¶ng vµ quÇn chóng c. Đ¹i héi ® biÓu lÇn thø I cña жng th¸ng ¹i ¹i ¶ng 3/1935 3/1935 Khôi phục lại ĐCS PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐỀ RA NHIỆM VỤ MỚ I Lª Hång Pho ng Tæ ng bÝ th­ c ña ®¶ng (1935 – 1936) Tãm t¾t Đ¹i héi lÇn thø nhÊt cña жng ¹i ® héi I ¹i (3 - 1935) Ph© tÝch ® gi¸ n ¸nh tình hình ình ình Cñng cè tæ chøc ® ng ¶ ® ra nhiÖm vô Ò Cñng cè tæ chøc quÇn chóng BÇu BCH TW Lª Hång Phong lµ Tæng bÝ th­ Chèng chiÕn tranh ® Õ quèc Đánh giá về Đại hội ­ §¹i hé i thø nhÊt c ña §¶ng ®¸nh dÊu s ù p hô c håi tæ c hø c §¶ng , tæ c hø c quÇn c hó ng - H¹n c hÕ :...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}