Chương 2

Chương 2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: + ChÝnh s ¸c h c h ưa b ¸m s ¸t víi pho ng trµo tro ng n­íc , thÕ g iíi. + Ch­a thÊy ®­îc ng uy c ¬ c ña c hñ n g hÜa ph¸t xÝt thÕ g iíi vµ kh¶ n¨ng míi c ña c ué c ®Êu tranh c hè ng ph¸t xÝt vµ p h¶n ®é ng thué c ®Þa . 2. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TR 2. DÂN CHỦ (1936 – 1939) a. Hoµn c¶nh thÕ giíi, trong n­íc a. § ¹i héi VII Quèc tÕ céng s¶n Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền ® héi ¹i VII QTCS (7 1935) M© u thuÉ n x· héi Đ© g sản u pc shục ¾ Nguy cơ ph¸t xÝt và chiến tranh hồi hÖ thèng Trong n­íc Quèc tÕ b. Chñ tr­¬ míi cña §¶ng( Héi nghÞ TW ng th¸ng 7/ 1936) th¸ng Môc tiªu ® Êu tranh ® t­ èi îng CM Héi nghÞ BCHTW (7 - 36) TËp hîp lùc l­îng P/ph¸p ® Êu tranh c .Th ực hiện chủ trương ( 1 936­1939 ) - Nh÷ng h×nh t hø c ®Êu tranh m ë ®Çu p ho ng t rµo : §©ó tranh ®ß i triÖu tËp § «ng D-¬ng ®¹i h é i; C¸c c ué c ®ãn tiÕp G«- ®a v µ Bª -rª -v i-ª - Phong trµo ® Êu tranh ® tù do, dân chủ, c¬ ßi m ¸o, hoµ b× nh. Ngoµi yªu cÇu chung… §¶ng cßn ® ra ­a n h÷ng y ª u c Çu riª ng c ho tõ ng g iai t ầng, ® ¸ng chó ý nhÊt lµ 2 giai cÊp c«ng nh© vµ n«ng n - §Êu tranh tr...
View Full Document

This document was uploaded on 12/08/2013.

Ask a homework question - tutors are online