Chương 2

D kin nh hon cnh thun li thc hin tkn ng qun ng minh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: D­¬ ng b. Chñ tr­¬ ® chØnh chiÕn l­îc cña ® ng iÒu ¶ng Chñ HN6TW (11/1939 ) ® Æt nhiÖm vô GPDT lªn hµng ® Çu HN7TW (11/1940 ) HN8TW8 (5/1941) Hoµn chØnh chuyÓnh­ íng chØ ® chiÕn ¹o Hoµn chØnh chØ ® chiÕn l­îc c¸ch m¹ng cña ¹o ® ¶ng HNTW 8 (5 - 1941) NhËn ® Þnh tình hình gi­¬ ng cao ngän c¬GPDT TËp hîp lùc l­îng toµn d© n téc Chñ tr­ ¬ ng Khái nghÜa vò trang 2 5/10/1941, viÖt minh c hÝnh thø c ra ®ê i 25/10/1941, ®­a ra c h­¬ng trÌnh c ø u n­íc g åm 44 ®iÓm nhanh c hãng ph¸t triÓn lùc l­îng vò trang , thµnh lËp c ¸c ®é i du kÝc h n hanh Đội du kích Bắc Sơn Đội du kích Ba Tơ Đội du kích thiếu niên Đình Bảng Nội dung chuyển hướng (HN TW 8­ 5 /1941) + NhËn ®Þnh t×nh h×nh: ChiÕn tranh thÕ g iíi ®ang lan ré ng ; ph át xít § ø c ®ang c huÈn bÞ ®¸nh Liªn X«; ChiÕn tranh Th¸i B ×nh D­¬ng s Ï bïng næ lµm c ho ®Õ què c s uy yÕu; Liªn X« nhÊt ®Þnh th¾ng v à p ho ng trµo thÕ g iíi ph¸t triÓn nhanh. +Nªu râ m ©u thuÉn c hñ y Õu ë n-íc ta là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với Pháp- Nhật +X¸c ® Þnh cuéc c¸ch m¹ng hiÖn nay lµ: C¸c h m¹ng d©n té c g i¶i phãng +T¹m g¸c khÈu hiÖu “§¸nh ® ® chñ, chia æ Þa ruéng ® cho d© cµy” b»ng khÈu hiÖu tÞch Êt n thu ruéng ® cña bän §Õ quèc vµ ViÖt gian cho Êt dân cày nghèo + G i¶i q uy Õt v Ên ®Ò d ©n té c tro ng khu«n k hæ tõ ng n-íc §«ng D-¬ng : Q uy Õt ®Þnh m Æt t rËn ë m ç i n-íc , trª n c ¬ s ë ®ã tiÕn tíi thµnh lËp m Æt trËn c hung lµ “ §«ng D-¬ng ®é c lËp ®ång m inh + § è i víi ViÖt Nam s au th¾ng lîi s Ï thµnh lËp n ­íc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa + Co i träng...
View Full Document

This document was uploaded on 12/08/2013.

Ask a homework question - tutors are online