{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

D kin nh hon cnh thun li thc hin tkn ng qun ng minh

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: D­¬ ng b. Chñ tr­¬ ® chØnh chiÕn l­îc cña ® ng iÒu ¶ng Chñ HN6TW (11/1939 ) ® Æt nhiÖm vô GPDT lªn hµng ® Çu HN7TW (11/1940 ) HN8TW8 (5/1941) Hoµn chØnh chuyÓnh­ íng chØ ® chiÕn ¹o Hoµn chØnh chØ ® chiÕn l­îc c¸ch m¹ng cña ¹o ® ¶ng HNTW 8 (5 - 1941) NhËn ® Þnh tình hình gi­¬ ng cao ngän c¬GPDT TËp hîp lùc l­îng toµn d© n téc Chñ tr­ ¬ ng Khái nghÜa vò trang 2 5/10/1941, viÖt minh c hÝnh thø c ra ®ê i 25/10/1941, ®­a ra c h­¬ng trÌnh c ø u n­íc g åm 44 ®iÓm nhanh c hãng ph¸t triÓn lùc l­îng vò trang , thµnh lËp c ¸c ®é i du kÝc h n hanh Đội du kích Bắc Sơn Đội du kích Ba Tơ Đội du kích thiếu niên Đình Bảng Nội dung chuyển hướng (HN TW 8­ 5 /1941) + NhËn ®Þnh t×nh h×nh: ChiÕn tranh thÕ g iíi ®ang lan ré ng ; ph át xít § ø c ®ang c huÈn bÞ ®¸nh Liªn X«; ChiÕn tranh Th¸i B ×nh D­¬ng s Ï bïng næ lµm c ho ®Õ què c s uy yÕu; Liªn X« nhÊt ®Þnh th¾ng v à p ho ng trµo thÕ g iíi ph¸t triÓn nhanh. +Nªu râ m ©u thuÉn c hñ y Õu ë n-íc ta là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với Pháp- Nhật +X¸c ® Þnh cuéc c¸ch m¹ng hiÖn nay lµ: C¸c h m¹ng d©n té c g i¶i phãng +T¹m g¸c khÈu hiÖu “§¸nh ® ® chñ, chia æ Þa ruéng ® cho d© cµy” b»ng khÈu hiÖu tÞch Êt n thu ruéng ® cña bän §Õ quèc vµ ViÖt gian cho Êt dân cày nghèo + G i¶i q uy Õt v Ên ®Ò d ©n té c tro ng khu«n k hæ tõ ng n-íc §«ng D-¬ng : Q uy Õt ®Þnh m Æt t rËn ë m ç i n-íc , trª n c ¬ s ë ®ã tiÕn tíi thµnh lËp m Æt trËn c hung lµ “ §«ng D-¬ng ®é c lËp ®ång m inh + § è i víi ViÖt Nam s au th¾ng lîi s Ï thµnh lËp n ­íc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa + Co i träng...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern