Chương 2

Nu r m u thun c h y u n c ta l mu thun gia ton th nhn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n lĩnh vực b ¸o c hÝ, ng hÞ tr-ê ng d© n ­ý n g hÜa: + § ©y lµ pho ng trào ®Êu tranh s «i næ i c ã tÝnh c hÊt q uÇn c hó ng ré ng r·i, tuy h ướng vào mục tiêu dân chủ, nhưng bao gồm cả hai nội dung dân tộc và dân chủ + Qua vËn ®é ng uy tÝn vµ ¶nh h­ë ng c ña §¶ng ®­îc m ë ré ng vµ n©ng c ao tro ng quÇn c hó ng . + § ảng đ· x ây dựng được ®é i qu©n c hÝnh trÞ quÇn c hó ng hµng triÖu ng ­ê i, ®· tập hợp v µ g i¸o dô c c ho h µng triÖu quÇn c hó ng … + Phong trào này thực sự là cuộc Tổng diễn tập lần thứ hai của Đảng Kinh nghiÖm lÞch sö VÒ chØ ® ¹o chiÕn l­ îc TËp hîp Cñng cè lùc¶ng § l­îng Ph­¬ ng ph¸p tæ chøc vµ ® Êu tranh II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH II. GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, KHỞI NGHĨA GIÀNH GI CHÍNH QUYỀN (1939 – 1945) 1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Tình hình thế giới và trong nước a. Tình Tình hình quèc tÕ CTTG thø hai bïng næ CP P h¸p ® ¸p µn d© n chñ Tình hình trong n­íc M Ph¸p thuÉn ® ¸p µn XH s© u CM s¾c NhËtPh¸p thèng trÞ Đ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online