Fil3.pdf - FILIPINO 11 GAWAING PAGKATUTO Komunikasyon at Pananalisik sa Wika at Kulturang Pilipino Pangalan Seksiyon Q1W1 Petsa Konseptong Pangwika(5

Fil3.pdf - FILIPINO 11 GAWAING PAGKATUTO Komunikasyon at...

This preview shows page 1 - 3 out of 24 pages.

1 FILIPINO 11 GAWAING PAGKATUTO Komunikasyon at Pananalisik sa Wika at Kulturang Pilipino Pangalan:______________________ Q1W1 Seksiyon: ______________________ Petsa: _________ Konseptong Pangwika (5 Araw) Unang Araw Panimula (Susing Konsepto) Naisip mo na ba, paano kaya kung walang wika? Paano magkakaunawaan ang mga tao sa isang lipunan? Ang wika ang pinakamahalagang sangkap at ugnayan sa pakikipagkapwa tao. Sapagkat, ito ang siyang tagapag-ugnay at tagapamagitan sa mga tao na bumubuo sa isang tiyak na lipunan (Badayos et. al 2010). Bawat bansa ay may sari-sariling wika na nagagamit sa iba`t ibang aspekto ng buhay tulad ng pampolitka, pang-edukasyon at panlipunan.Dahil dito, tutulungan ang mag-aaral na mapalawak ang kaalaman sa konseptong pangwika sa pamamagitan ng napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati, at mga panayam sa ating bansa upang makabuo ng sariling kahulugan tungkol sa wika. Ang mga gawain sa araling ito ay isinagawa upang matunghayan, malaman at maunawaan ang kahulugan ng wika, kahalagahan o katuturan at antas ng wika. Samakatuwid, ito ang magbibigay ng daan upang malinawagan ang mga mag-aaral sa kanilang kasalukuyang pananaw tungkol sa wikang pambansa ng Pilipinas. Handa ka na bang matuto at mapalawakang kaalaman hinggil sa iyong sariling wika? Kung gayon, halina’t samahan ako sa ating pag-aaral hinggil sa wika. Kasanayang Pampagkatuto at Koda ü Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika (F11PT – Ia – 85) ü Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati, at mga panayamF11PN –Ia -86
2 Pamamaraan Gawain 1 Concept Mapping Kapag iyong naririnig ang salitang “wika”, ano-ano ang mga pumapasok sa iyong isipan? Magbigay ng ilang mga salita na nagpapakilala sa katangian ng wika. Sagutin sa tulong isang concept map. Panuto: Pagbati sa iyong nabuong concept web! Ngayon, gamit ang iyong concept web na ginawa, bumuo ng sariling kahulugan ng wika. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Rubrik sa Pagmamarka – Concept Web (Gawain 1) Gawain 2 Basahin at Unawain Sa bahaging ito, sabay natin tuklasin kung ano nga ba ang wika at kung bakit nga ba ito mahalaga sa buhay ng tao. Basahin natin ang teksto sa loob ng kahon. Pamantayan Napakahusay 4 Mahusay 3 Hindi Gaanong Mahusay/Katamtam an 2 Kailangan pa ng Pagsasanay 1 W asto ang gramatika at ayos ng pangungusap Ayos ng pangungusap Bantas Ispeling/ baybay gramatika Ang lahat ng indikeytor ay wasto May isang mali sa mga nabanggit na indikeytor May dalawang mali sa mga nabanggit na indikeytor May tatlo o higit pang mali sa mga nabanggit na indikeytor I deya ay maayos na nailahad Organisasyon ng ideya Magkakaugnay ang mga ideya tungo sa iisang pangunahing ideya Payak at madaling unawain Kakikitaan ng lahat ng indikeytor May isang indikeytor ang hindi kapansin- pansin May dalawang mali sa mga nabanggit na indikeytor Walang kapansin- pansin sa lahat ng indikeytor KA ugnayan ng mga salita ay kapansin-pansin Lahat ng mga salitang isinulat ay tugma at malapit sa salitang “wika” May isang salitang hindi tugma sa salitang “wika” May isang indikeytor ang hindi kapansin- pansin May tatlo o higit pang salita ang hindi tugma sa salitang “wika” Wika

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture