Gabay sa Pagsulat ng Suring Basa no comment.docx - Suring Basa Pamagat ng Maikling Kuwento ni Pangalan ng May-akda Ipinasa ni Pangalan Taon at Pangkat

Gabay sa Pagsulat ng Suring Basa no comment.docx - Suring...

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

Suring Basa Pamagat ng Maikling Kuwento ni Pangalan ng May-akda Ipinasa ni: Pangalan Taon at Pangkat Ipinasa kay: Pangalan ng Guro Guro sa Filipino
I. Pagkilala sa May-akda: Saliksikin kung sino ang sumulat ng akda. Ilagay ang mga mahahalagang detalye ng kanyang buhay (tunay na pangalan, kaarawan, mga magulang, tinapos na kurso, mga gantimpalang tinanggap, akdang kanyang isinulat atbp.) *Isang talata *Anim na pangungusap II. Uri ng Panitikan: Unawaing mabuti kung anong uri ng panitikan ang binasang akda. Isulat kung anong uri ito at ang kahulugan nito. Maaring magdagdag ng mga elementong magpapatibay sa uri ng panitikan ng kuwentong binasa. *Isang talata *Apat na pangungusap III. Layunin ng May-akda: Intindihin kung ano ang layuning nais ipabatid ng may-akda sa mga magbabasa nito. Ipaliwanag ito nang mabuti. Maaring magbigay ng mga ebidensya na makikita sa tekstong binasa. *Isang talata *Apat na pangungusap IV. Tema o Paksa: Hanapin ang namamayaning tema o paksa na makikita sa kuwento. Ipaliwanag ito nang maayos.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture