{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

solns3_501_Wi2009

04 magnitude 003 0 01 02 03 04 0 01 02 03 04 0 500

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0 −0.1 −0.2 −0.3 Ó Ò ÔÐÓØ× ÓÖ Ø ± Ì× ØÑ Ø Ï ØÓ Ò Ö Ø Ñ ×× ½»½¼¼¼ Ü ½º¼ ¼ Ì× Ø Ñ Ü ¾ ¼ ¹¿ Ö¾´¾¶ØÓ»Ì׸ ÑÁ ÐØ Ö´ ¸½¸Ö ÑÉ ÐØ Ö´ ¸½¸Ö Ñ ÑÁ · ¶ÑÉ 0.1 0.2 ÓÑÔРܹ 0.3 × 0.4 0.5 time [sec] 0.6 Ò É Å ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÔÔ Ö message 0.08 ¼¸¼º¾ ¶Ï¶¾¶Ì׸϶¾¶Ì׸½℄¸ ½¸½¸¼¸¼℄µ»Ì× Ò Ò´½¸Ø Ñ Ü»Ì×·½µµ¶Ì× Ò Ò´½¸Ø Ñ Ü»Ì×·½µµ¶Ì× 0.06 0 −500 −300 −200 −100 0 100 frequency [Hz] 200 300 400 500 200 300 400 500 0.7 0.8 0.9 1 0.7 0.8 0.9 1 QAM magnitude 0.03 0.02 0.01 0 −500 −400 −300 −200 −100 0 100 frequency [Hz] recovered I signal 0.4 0.2 amplitude ± ÔÐÓØ Ö ×ÙÐØ× ÙÖ ´½µ ×Ù ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online