{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

16122006 15 6 d bao tt ngoai muc ch c lng tac ong

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nh giaù möùc ñoä yù nghóa thoáng keâ cuûa con soá (0.519794) trong moâ hình. ˆ Y =43.08986 + 0.519794 Xi i 16/12/2006 • 4. Öôùc löôïng caùc tham soá: • *Caùc tham soá cuûa moâ hình kinh teá löôïng, xeùt veà baûn chaát, laø nhöõng giaù trò soá coá ñònh nhöng chöa bieát cuûa toång theå. Ta coù theå öôùc löôïng chuùng döïa treân soá lieäu maãu ñaõ ñöôïc thu thaäp. • *ñeà caäp ñeán phöông phaùp öôùc löôïng ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát, ñoù laø phöông phaùp bình phöông beù nhaát thoâng thöôøng (OLS – Ordinary Least Squares). 11 16/12/2006 12 • 6. Döï baùo: • Coâng vieäc döï baùo chæ coù yù nghóa moät khi moâ hình ñöôïc ñaùnh giaù laø toát. Keát quaû döï baùo chính xaùc goùp phaàn hoaïch ñònh chính saùch moät caùch ñuùng ñaén cho caùc nhaø quaûn lyù. • *Giaû söû moâ hình ñöôïc ñaùnh giaù laø toát. Neáu chuùng ta öôùc tính GDP cuûa V...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online