doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

P y y x x j j i j nh vay eyx80 55 1 60 1 65 1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 43.08986)/0.519794 • = 480876.87 (tæ ñoàng). 16/12/2006 14 •Baûn chaát cuûa phaân tích hoài quy laø nghieân cöùu moái lieân heä phuï thuoäc cuûa moät bieán (goïi laø bieán phuï thuoäc hay bieán ñöôïc giaûi thích) vôùi moät hay nhieàu bieán khaùc (goïi laø caùc bieán ñoäc laäp hay bieán giaûi thích). •Phaân tích HQ taäp trung giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau: •*Öôùc löôïng giaù trò trung bình cuûa bieán phuï thuoäc vôùi caùc giaù trò ñaõ cho cuûa caùc bieán ñoäc laäp. •*Kieåm ñònh giaû thieát veà baûn chaát cuûa söï phuï thuoäc ñoù. •*Döï baùo giaù trò trung bình cuûa bieán phuï thuoäc khi bieát giaù trò cuûa caùc bieán ñoäc laäp. •*Keát hôïp caû ba vaán ñeà treân. 16/12/2006 16 • 1.3.1 Khaùi nieäm veà haøm hoài quy toång theå PRF • Haøm hoài quy toång theå laø haøm hoài quy ñöôïc xaây döïng döïa treân keát quaû nghieân cöùu khaûo saùt toång theå. Ví duï sau minh hoïa khaùi nieäm naøy. • Khaûo saùt chi tieâu vaø thu nhaäp cuûa 60 hoä gia ñình trong moät khu vöïc nhoû ôû nöôùc Myõ, vôùi giaû thieát khu vöïc naøy laø toång theå nghieân cöùu, ta coù baûng soá lieäu sau: 16/12/2006 17 X 80 Toång...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online