doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

Phan tch hoi quy khong nhat thiet bao ham quan he

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ûng ñeán Y • -khoâng coù taát caû caùc soá lieäu mong muoán? • -khoâng theå ñöa heát taát caû caùc yeáu toá vaøo moâ hình vì seõ laøm moâ hình phöùc taïp. • -nhieãu coù theå laø sai soá trong quaù trình thu thaäp soá lieäu, vaø laø ngaãu nhieân 16/12/2006 25 Hieåu chöõ tuyeán tính nhö theá naøo? Trong caùc phöông trình sau, pt trình naøo ñöôïc goïi laø pt tuyeán tính: x y 2 3 x 1 2 y x 3y 0 2 x 3 y 5 x y 3 x y 7 e x ln y 2 tgx y 6 16/12/2006 27 • Haøm hoài quy tuyeán tính luoân ñöôïc hieåu laø hoài quy tuyeán tính ñoái vôùi caùc tham soá, noù coù theå hoaëc khoâng phaûi laø tuyeán tính ñoái vôùi bieán, vaø trong phaïm vi cuûa quyeån saùch naøy, chuùng ta chæ ñeà caäp ñeán hoài quy tuyeán tính maø thoâi. 16/12/2006 26 Mo hình naøo laø hoài quy tuyeán tính? Y 1 U i 1 2 X i i lnY ln X U i ii Y X X 2 U i 1 2i 3i i 1 Y X U i ii 1 Y U i i X 1 e 1 2 i 16/12/2006 28 Coù theå bieán ñoåi 1 soá MH khoâng tuyeán tính thaønh nh tuyeán tính • 1.3.2 Haøm hoài quy maãu SRF • T...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online