doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

Th du khao sat ly thuyet ve thu nhaptieu dung cua

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p ñöôïc ñeå kieåm ñònh caùc lyù thuyeát kinh teá. • Trang 3-4 16/12/2006 2 3 16/12/2006 4 1.2 PHÖÔNG NGHIEÂN CÖÙU LÖÔÏNG NG PHAÙP LUAÄN CUÛA KINH TEÁ Ñöôïc trình baøy trong sô ñoà sau: Trang 4 16/12/2006 5 •1. Lyù thuyeát kinh teá, kinh nghieäm, caùc nghieân cöùu khaùc: •* từ thực tế hoặc döïa treân cơ sở lyù thuyết kinh tế. •* xaùc ñònh ñöôïc caùc bieán kinh teá vaø moái quan heä giöõa caùc bieán ñoù. •Thí duï: khaûo saùt lyù thuyeát veà thu nhaäp–tieâu duøng cuûa Keynes vôùi phaùt bieåu toùm taét:”chi tieâu tieâu duøng taêng khi thu nhaäp taêng nhöng söï gia taêng trong tieâu duøng khoâng nhieàu nhö söï gia taêng trong thu nhaäp”. Treân cô sôû lyù thuyeát naøy, chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc coù hai bieán soá kinh teá caàn khaûo saùt, ñoù laø thu nhaäp vaø tieâu duøng, vôùi giaû thuyeát kinh teá laø tieâu duøng seõ phuï thuoäc vaøo thu...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online