doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

Trong quan he ham so cac bien khong phai la ngau

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: û leân goïi laø hoài quy boäi (hoài quy nhieàu bieán). 16/12/2006 23 Nhaän xeùt: ñoà thò naøo “toát” hôn? t: 16/12/2006 22 • Ngoaøi ra, neáu xem xeùt möùc chi tieâu cuï theå cuûa töøng hoä gia ñình thì thaáy raèng coù söï sai leäch so vôùi möùc chi tieâu trung bình cuûa nhoùm caùc hoä gia ñình coù cuøng thu nhaäp. Cuï theå nhö nhoùm hoä coù möùc thu nhaäp 80 USD/tuaàn, thì hoä thöù nhaát coù möùc chi tieâu duøng cuï theå laø: • Y1=55=E(Y/X1=80)+U1=65+U1 , vôùi U1=–10 • Hoä gia ñình thöù tö coù möùc chi tieâu duøng sai leäch so vôùi möùc chi tieâu trung bình cuûa nhoùm laø: • Y4=70=E(Y/X1=80)+U4=65+U4 U4 = +5 • Uj laø ñoä sai leäch giöõa giaù trò quan saùt thöïc teá Yj vaø E(Y/Xi), goïi laø nhieãu (sai soá ngaãu nhieân): • Uj = Yj –E(Y/Xi) Yj = E(Y/Xi) + Uj : haøm PRF ngaãu nhieân. 16/12/2006 24 • Caâu hoûi: taïi sao luoân toàn taïi Uj? taïi sao luoân toàn taïi Uj? Haøm hoài quy tuyeán tính • -khoâng bieát heát caùc yeáu toá aûnh hö...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online