doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

V du sau minh hoa khai niem nay khao sat chi tieu va

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ieät Nam naêm 2006 laø 425000 tæ ñoàng thì chi tieâu tieâu duøng caù nhaân cuûa naêm 2006 öôùc tính xaáp xæ bình quaân ñaït: ˆ • Yi =43.08986 + 0.519794.(425000) • = 220955.54 (tæ ñoàng) 16/12/2006 13 1.3 KHAÙI NIEÄM VEÀ PHAÂN TÍCH HOÀI QUY • Thuaät ngöõ hoài quy ñöôïc Francis Galton söû duïng vaøo naêm 1886 baèng cuïm töø “regression to mediocrity” – nghóa laø “quy veà giaù trò trung bình”, khi oâng nghieân cöùu veà chieàu cao cuûa con caùi vôùi chieàu cao cuûa boá meï. OÂng nhaän thaáy raèng maëc duø coù xu höôùng boá meï cao ñeû con cao, boá meï thaáp ñeû con thaáp, nhöng chieàu cao trung bình cuûa nhöõng ngöôøi con (coù boá meï cuøng chieàu cao) coù xu höôùng tieán tôùi (hoài quy) veà chieàu cao trung bình chung cuûa toaøn boä daân soá, vaø oâng goïi xu höôùng ñoù laø hoài quy. 16/12/2006 15 6. Döï baùo (tt): • *Ngoaøi muïc ñích öôùc löôïng taùc ñoäng cuûa chính saùch, moâ hình kinh teá löôïng coøn ñöôïc söû duïng ñeå kieåm soaùt chính saùch. Thí duï nhö chính phuû cho raèng tieâu duøng caù nhaân ôû möùc 250000 tæ ñoàng seõ giuùp duy trì tæ leä thaát nghieäp 4.5%/naêm, vaäy ñeå ñaït möùc chi tieâu nhö vaäy thì GDP cuûa Vieät Nam phaûi ñaït ñöôïc laø: • 250000=43.08986 + 0.519794X0 • X0 =(250000...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online