{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong - Chng 1 NHAP MON...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
16/12/2006 1 Ch Chö ông 1: NHA ông 1: NHAÄ P MOÂN KINH P MOÂN KINH TE TEÁ LÖÔÏ NG NG 1.1 CA 1.1 CAÙ C QUAN C QUAN Ñ IE IEÅ M VE M VEÀ KINH TE KINH TEÁ LÖÔÏ NG NG co coù nh nhö õng quan õng quan ñ ie ieå m ch m chí nh na nh naø o ve o veà KTL? Trang 3 Trang 3 16/12/2006 2 • Toùm laïi, kinh teá löôïng laø söï keát hôïp chaët cheõ giöõa soá lieäu thöïc teá, lyù thuyeát kinh teá vaø thoáng keâ toaùn. Kinh teá löôïng khoâng chæ ñöôïc vaän duïng trong lónh vöïc kinh teá maø coøn ñöôïc söû duïng trong caùc lónh vöïc xaõ hoäi khaùc nhö giaùo duïc, daân soá, moâi tröôøng,… 16/12/2006 3 Ta Taï i sao kinh te i sao kinh teá löôï ng la ng laø 1 l 1 ló nh v nh v öï öïc nghieân c nghieân c öù öù u rieâng? u rieâng? Trang 3-4 16/12/2006 4 Bôû i v i vì: • *lyù thuyeát kinh teá xeùt caùc moái quan heä kinh teá döôùi goùc ñoä ñònh tính • *nhaø toaùn hoïc moâ hình hoùa lyù thuyeát kinh teá baèng moâ hình toaùn, nhöng koâhng kieåm chöùng moâ hình baèng thöïc nghieäm • *nhaø thoáng keâ khoâng quan taâm ñeán vieäc söû duïng soá lieäu thoáng keâ thu thaäp ñöôïc ñeå kieåm ñònh caùc lyù thuyeát kinh teá.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
16/12/2006 5 1.2 PH 1.2 PHÖ ÔNG PHA ÔNG PHAÙ P LUA P LUAÄN NGHIEÂN C NGHIEÂN C ÖÙ ÖÙ U CU U CUÛ A KINH TE A KINH TEÁ LÖÔÏ NG Ñöôïc trình baøy trong sô ñoà sau: Trang 4 16/12/2006 6 16/12/2006 7 1. Lyù thuyeát kinh teá, kinh nghieäm, caùc nghieân cöùu khaùc: •* t th c t ế ho c döïa treân c ơ s lyù thuy ế t kinh t ế . •* xaùc ñònh ñöôïc caùc bieán kinh teá vaø moái quan heä giöõa caùc bieán ñoù. •Thí duï : khaûo saùt lyù thuyeát veà thu nhaäp–tieâu duøng cuûa Keynes vôùi phaùt bieåu toùm taét:” chi tieâu tieâu duøng taêng khi thu nhaäp taêng nhöng söï gia taêng trong tieâu duøng khoâng nhieàu nhö söï gia taêng trong thu nhaäp ”. Treân cô sôû lyù thuyeát naøy, chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc coù hai bieán soá kinh teá caàn khaûo saùt, ñoù laø thu nhaäp vaø tieâu duøng, vôùi giaû thuyeát kinh teá laø tieâu duøng seõ phuï thuoäc vaøo thu nhaäp. Khi thu nhaäp thay ñoåi 1 ñôn vò thì chuùng ta muoán xaùc ñònh (hay öôùc löôïng) xem tieâu duøng seõ thay ñoåi nhö theá naøo (cuï theå laø bao nhieâu ñôn vò) 16/12/2006 8 2. Thieát laäp moâ hình kinh teá löôïng: • *chæ ra daïng haøm cuûa moái quan heä. Theo thí duï lyù thuyeát thu nhaäp – tieâu duøng cuûa Keynes , nhaø toaùn kinh teá coù theå ñeà xuaát daïng haøm ñôn giaûn nhö sau: • Ñaët Y bieåu dieãn cho bieán chi tieâu tieâu duøng vaø X bieåu dieãn cho bieán thu nhaäp. Giaû söû moái quan heä naøy coù daïng tuyeán tính: • *taïi sao nhaø kinh teá löôïng ñeà xuaát moâ hình kinh teá löôïng nhö sau: X Y U X Y
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern