doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

E c lng mo hnh kinh te lng chung ta can ti so lieu th

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nhaäp. Khi thu nhaäp thay ñoåi 1 ñôn vò thì chuùng ta muoán xaùc ñònh (hay öôùc löôïng) xem tieâu duøng seõ thay ñoåi nhö theá naøo (cuï theå laø bao nhieâu ñôn vò) 16/12/2006 7 16/12/2006 6 • 2. Thieát laäp moâ hình kinh teá löôïng: • *chæ ra daïng haøm cuûa moái quan heä. Theo thí duï lyù thuyeát thu nhaäp – tieâu duøng cuûa Keynes, nhaø toaùn kinh teá coù theå ñeà xuaát daïng haøm ñôn giaûn nhö sau: • Ñaët Y bieåu dieãn cho bieán chi tieâu tieâu duøng vaø X bieåu dieãn cho bieán thu nhaäp. Giaû söû moái quan heä naøy coù daïng tuyeán tính: • Y X • *taïi sao nhaø kinh teá löôïng ñeà xuaát moâ hình kinh teá löôïng nhö sau: Y X U • 16/12/2006 8 • 3. Thu thaäp, xöû lyù soá lieäu: • *vaán ñeà laøm sao tính ñöôïc heä soá , phaûn aùnh ñuùng moái quan heä giöõa thu nhaäp vaø tieâu duøng? • *Ñeå öôùc löôïng moâ hình kinh teá löôïng,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online