doko.vn-199055-Tong-quan-kinh-te-luong

E cap en phng phap c lng c s dung nhieu nhat o la

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: chuùng ta caàn tôùi soá lieäu. • Thí duï: baûng soá lieäu trang 6 • GDP (X) vaø chi tieâu tieâu duøng caù nhaân (Y), ñôn vò: tyû ñoàng 16/12/2006 9 16/12/2006 10 •5. Kieåm ñònh giaû thieát: •Kieåm ñònh giaû thieát nhaém tôùi hai vaán ñeà sau: – Xaùc ñònh möùc ñoä phuø hôïp veà maët lyù thuyeát cuûa moâ hình. – Xaùc ñònh daïng MH vaø chaån ñoaùn daáu hieäu coù theå vi phaïm caùc gt coå ñieån cuûa MH KTL. •Trong thí duï veà thu nhaäp–tieâu duøng döïa treân lyù thuyeát cuûa Keynes, ñeå phaûn aùnh quan heä ñoàng bieán giöõa thu nhaäp vaø tieâu duøng ñoøi hoûi heä soá >0. Maët khaùc vì gia taêng trong tieâu duøng khoâng nhieàu baèng söï gia taêng cuûa thu nhaäp neân <1. Vieäc ñaùnh giaù heä soá hoài quy coù thöïc söï thoûa ñieàu kieän naèm trong khoaûng (0,1) hay khoâng ñoøi hoûi phaûi thoâng qua vieäc kieåm ñònh giaû thieát, nghóa laø ña...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online