doko.vn-196269-Quan-tri-tai-chinh-quoc-te

1 43 nike 40 44 03 55 07 43 applecomputer 38 48 10 93

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 42% 17.0 50% Intel 19.8 59% 3.6 34% 3.9 26% Motorola 19.7 53% 1.6 74% 16.8 40% Dow Chemical 14.1 62% 1.1 73% 4.2 46% Coca­cola 12.4 61% 0.8 36% 5.5 37% Pfizer 11.6 39% 3.9 106% 5.7 47% McDonald’s 9.0 63% 1.2 62% 12.8 59% 3M 8.8 53% 0.9 47% 2.1 37% Colgate – Palmolive 6.6 71% 0.7 69% 3.2 67% Gillette 5.5 60% 0.5 56% 1.8 52% HJ Heinz 4.6 49% 0.5 58% 2.1 43% Nike 4.0 44% 0.3 55% 0.7 43% Apple Computer 3.8 48% 1.0 93% 0.6 13% 3.8 67% 0.3 69% 1.6 56% PHẦN 2 : ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG PH TY ĐA QUỐC GIA 1. Những công ty con của MNCs chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố của môi trường chính quốc và nước ngoài 2. Chung nguồn tài trợ 3. Chung chiến lược phát triển PHẦN 3 : TẠI SAO CÁC CÔNG TY LẠI TRỞ THÀNH MNCs? Tránh được các rủi ro Mở rộng thị trường quốc tế. Tăng cạnh tranh và bảo vệ thị phần Tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm thuế Sử dụng...
View Full Document

This document was uploaded on 01/17/2014.

Ask a homework question - tutors are online