doko.vn-196269-Quan-tri-tai-chinh-quoc-te

Mc m rng ra th trng nc ngoi foreign foreign revenue

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A LÀ GÌ? Möùc ñoä Möùc xaâm nhaäp nhaäp Saûn xuaát taïi choå Daây chuyeàn laép raùp Cho thueâ coâng ngheä Xuaát khaåu tröïc tieáp Xuaát khaåu giaùn tieáp Thôøùi gian Sô ñoà : Caùc giai ñoaïn xaâm nhaäp thò tröôøng PHẦN I : CÔNG TY ĐA QUỐC GIA LÀ GÌ? B. Hiểu biết về quản trị tài chính quốc tế MNCs Công ty xuất nhập khẩu Công ty kinh doanh trong nước c. Mức độ mở rộng ra thị trường nước ngoài Foreign Foreign Revenue ($ billions) Foreign Revenue (% of total ) Net Profit ($ billions) Net Profit (% of total ) Foreign Assets ($ billions) Foreign Assets (% of total ) ExxonMobil 143.0 69% 10.2 60% 56.7 63% Ford 51.2 30% -0.6 NA 19.9 43% IBM 51.2 58% 3.9 48% 14.3 40% General Motor 48.2 26% 2.9 61% 12.6 36% Chevron 31.4 45% 2.7 52% 27.1 53% Hewlett­Packard 27.2 56% 2.2 61% 2.2 50% Procter & Gamble 19.9 50% 1.5...
View Full Document

This document was uploaded on 01/17/2014.

Ask a homework question - tutors are online