{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

doko.vn-196269-Quan-tri-tai-chinh-quoc-te

Ty nhng yu t cn tr mc tiu ca mncs m hnh qun l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: các công nghệ chế tạo sản phẩm trực tiếp hơn là sản xuất theo license. PHẦN 4 : MỤC TIÊU CỦA MNCs PH Tối đa hóa của cải cho cổ đông “ Khi công cuộc kinh doanh quốc tế Khi của chúng ta đã được tăng cường và phát triển, chúng ta sẽ được lợi từ sự kiện là trong dài hạn các nền kinh tế và giá trị các đồng tiền của hầu hết nước ngoài sẽ tăng lên và như vậy sẽ làm tăng thêm giá trị đầu tư từ các cổ đông của chúng ta” (CPC International ). Những yếu tố cản trở mục tiêu của Nh MNCs Chi phí đại diện ( Agency cost ) Sự đối nghịch về mục tiêu giữa người quản lý và chủ sở hữu = xuất hiện chi phí > đại lý. đạ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}