Bazele cont. Tema 5.doc - Tema 5 Schema general\u0103 a contabilit\u0103\u0163ii principalelor opera\u0163ii economice 1 No\u0163iuni privind contabilitatea procur\u0103rilor

Bazele cont. Tema 5.doc - Tema 5 Schema generalu0103 a...

This preview shows page 1 - 2 out of 17 pages.

Tema 5. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţii economice 1. Noţiuni privind contabilitatea procurărilor de materiale Pentru desfăşurarea activităţii întreprinderile se aprovizionează cu materiale care pot fi divizate în materii prime şi materiale consumabile. Materiile prime sunt bunurile care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformaţională. Materialele consumabile sunt acele categorii de bunuri de natura activelor curente (materiale auxiliare, combustibil, ambalaje, piese de schimb, materiale de construcţie, alte materiale consumabile), care participă direct la procesul de producţie, fără a se regăsi, de regulă, în conţinutul material al produselor fabricate. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale de la terţi se efectuează în conformitate cu programul de aprovizionare elaborându-se în acest scop comenzi către furnizori, în baza cărora se încheie contracte economice. La executarea comenzii şi a contractului de aprovizionare, întreprinderea cumpărător primeşte de la furnizor factura fiscală. Recepţia cantitativă se efectuează de către magazioner iar rezultatele ei cantitative se consemnează în bonul de intrare sau nota de intrare, iar recepţia calitativă se efectuează de specialistul în domeniu într-un buletin de analiză. La intrarea în patrimoniu materiile prime şi materialele procurate se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare , care se compune din următoarele elemente: preţul de procurare, taxe vamale aferente stocurilor importate, cheltuieli aferente aprovizionărilor (comisioane, cheltuieli de tranzit, asigurare, transport extern sau intern, cheltuieli de încărcare-descărcare, etc.). Contabilitatea sintetică a materialelor aflate în proprietatea întreprinderii se efectuează cu ajutorul contului de gradul I – 211 „Materiale” destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea materialelor. Este un cont de activ, în debitul căruia se înregistrează valoarea de intrare a materialelor procurate şi fabricate la întreprindere, iar în credit – valoarea materialelor ieşite din gestiune prin utilizarea lor în procesul de producţie sau vânzarea valorilor materiale de prisos şi inutile. Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea materialelor existente la întreprindere la finele perioadei de gestiune. Intrarea materialelor se reflectă în contabilitate astfel: 1. la valoarea de procurare a materialelor achiziţionate: Debit 211 „Materiale” Credit 241 „Casa”, sau 242 „Conturi curente în monedă națională” – în cazul achitării directe; Credit 521 „Datorii comerciale curente” – în cazul achitării ulterioare; Credit 226 „Creanţe ale personalului” – în cazul aprovizionării prin intermediul titularilor de avans, după primirea avansului; Credit 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” - în cazul aprovizionării prin intermediul titularilor de avans, fără primirea anticipată a avansului. 2. pentru cheltuielile legate de procesul de aprovizionare:

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture