{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

28_advice_to_make_pc_better - 28_advice_to_make_pc_better

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
fF±²³´ µ¶²³´ e´ f·¸ aA±²³´²ا بر µ ¶±·²او ¶±·¸ ³¹¶Aº »¼½ م¾¿²او ة¾À²او ÁÂòا »¼½و ÄÅÆDzا È aA´±Éأ Ê˳·Ìأو ʲ إ ³ÃA¼½ ÍÎو ÄA¼´²ا ÏA±¿²ا йأ ѹإ ³Ã¸ ÒÂÓÎ ³ÃËر ÄAÔƲا باÕÖ²ا йأ ѹ fFf±²³ ´µ¶·¸ ¹ e³ º»¼F uU±²³´ µ¶²³´ ·´ u¸¹ " " " " uº»³´ µ¼ u½U¾¿ À¼Á ÂUºÃ ÄÅ " " uUÆ»³´ ·´ ÇÈÉ " يرaA ±² ح³´أ بر ³µأ ±² ³¶·و ى و ا ¸¹¶² ºµ ةa»¼ ½¾¿ À ±²Á اÁûķ " ÅÆÇȲا Åƾɲا ʸأ ˸إ ¹ÌÍξ¼ ¹µ Ïإ ¹Ì² ž¼ Ï Åþ²ا ±Ð ÅآÁÑأ ±Ð ÅآÁÑأ Òا Òا م م / / aÎȵ ÓÆÐÁÔ ÕaÖ¼ ÀÄ×ص aÎȵ ÓÆÐÁÔ ÕaÖ¼ ÀÄ×ص ÙÆڳɲا ³Øµ Ù·رÁÃÎÛ ÙÆڳɲا ³Øµ Ù·رÁÃÎÛ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
) ) 28 28 ( ( ( ﻚﺑﻮﺳﺎﺣ ﻊﻳﺮﺴﺘﻟ ﺔﺤﻴﺼﻧ ﻚﺑﻮﺳﺎﺣ ﻊﻳﺮﺴﺘﻟ ﺔﺤﻴﺼﻧ ﻚﺑﻮﺳﺎﺣ ﻊﻳﺮﺴﺘﻟ ﺔﺤﻴﺼﻧ ةدaAز نأ ل±²A ³´ µآ ةدaAز نأ ل±²A ³´ µآ ¶·¸ تزوa·¹º نأ ¶·»¼ ،م±·½¾ا ¿½·Àا±¸ Á·Â ÷ÄÅ´ ¶»º ƾ ءادÇا ÃÈÉÀ ¶·¸ تزوa·¹º نأ ¶·»¼ ،م±·½¾ا ¿½·Àا±¸ Á·Â ÷ÄÅ´ ¶»º ƾ ءادÇا ÃÈÉÀ ³´ ýÊa¼ÉÅ˾ا ÃÌa;ا كÎÀأ µAÏA نأ بɹA ƾ ،تa²½ÐÍѾا ÆÒ»´ µ½ÓÔѾ ÁÕ˺ ÁѾا ÃÈÉÖ¾ا ³´ ýÊa¼ÉÅ˾ا ÃÌa;ا كÎÀأ µAÏA نأ بɹA ƾ ،تa²½ÐÍѾا ÆÒ»´ µ½ÓÔѾ ÁÕ˺ ÁѾا ÃÈÉÖ¾ا تa·Õ×´ Á·Â Ø´¶·´ صÉ·Ì تa·A±ÑÙ´ ÉÔ·¸ لوa·ÙA وأ ،÷»ÑÄ´ ÷׸ɾ ÷׽ÄÚ ةر±·Û تa·Õ×´ Á·Â Ø´¶·´ صÉ·Ì تa·A±ÑÙ´ ÉÔ·¸ لوa·ÙA وأ ،÷»ÑÄ´ ÷׸ɾ ÷׽ÄÚ ةر±·Û MP3 . . Ü aÄ´ aݺa»Ì±º دaAدزاو ،aݺارaÅ´ دaAدزÞ Ã¹½ÑÜو Ü aÄ´ aݺa»Ì±º دaAدزاو ،aݺارaÅ´ دaAدزÞ Ã¹½ÑÜو ى¶ßÑÜ aÝÜà ،aÝнÀا±¸ Á ἠمa½²¾ا â½ÍÑÖ ى¶ßÑÜ aÝÜà ،aÝнÀا±¸ Á ἠمa½²¾ا â½ÍÑÖ ã̱¾ا ³´و ،ù¾a»Ä¾ا ة±Ì ³´ ÉÐآأ ًaÍÖÌ ä×ÅÑÖº ،ً َا¶½²»º Éåآأ تaÄÅľ ã̱¾ا ³´و ،ù¾a»Ä¾ا ة±Ì ³´ ÉÐآأ ًaÍÖÌ ä×ÅÑÖº ،ً َا¶½²»º Éåآأ تaÄÅľ . . لa²A a´ µآ ³´ Ææɾا ç×È ،ÃÄÅ´ ب±ÀaÙ¾ا ÃÈÉÀ نà اèžو ،ةɽßÌ ةa½Ù¾ا لa²A a´ µآ ³´ Ææɾا ç×È ،ÃÄÅ´ ب±ÀaÙ¾ا ÃÈÉÀ نà اèžو ،ةɽßÌ ةa½Ù¾ا . . Á·Ñ¾او ،ý¹½ºاÉÑ·Àا µé·Âأ نà·Â ،ä·´aÒÜ ³·´ ءادأ ç·×Èأ ç·×È ل±ß·Ù¾ا ç·¾إ ف¶·Åº ã·Ýآ اذإ Á·Ñ¾او ،ý¹½ºاÉÑ·Àا µé·Âأ نà·Â ،ä·´aÒÜ ³·´ ءادأ ç·×Èأ ç·×È ل±ß·Ù¾ا ç·¾إ ف¶·Åº ã·Ýآ اذإ ÑA ÑA
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}