{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

introduction to spass - introduction to spass

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Spss لوaا ءA±²ا ي³´µ²ا ¶·¸¹º² ج³» ¼½¾²ا ¿µÀ· م
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
aA±²³´ا ةµ¶·´ا ¸¹ºر »¶·¼ جµ½ ¾¶¿´ا ±³ÀA ÁAµÂ³´ا aÃı³Å ƶÇÈ´ÈÃɹ´او aÄرƳʳ´ا aº±ÃËÌ´ Í´ÆÊ´ا ±Ëʳ´ÆÅ ¾´ÆÎ ٦ µÅȹآا لاÈÇ ٠٠٢٠١٠٣٤٧٤٦٩٧ orm_compÏ[email protected]Ïhoo.com ÐA aÄرÈË³Ç a¶ÅµÊ´ا µ طȶºا aѽÆÀA طوµÄد ÒآµA مÓ·´ا±ÂÔ ±¶º µºÆÄ ÁAµÂ³´ا ة±ÔÆ·³Å a¶ÅµÊ´ا µÐA aÄرÈË³Ç جÆهȺ aA±²A Spss ÁAÆյŠspss قاȺÖا ͽ aA±×¹·³´ا a¶ØÆмÖا ÁAاµÂ´ا ¸ها »A Èهو Í´وÖا aÇر±´ا »A ÍØÆмا ÁAÆյŠÈه a¶Ì³Ô ͽ ةرÈËÙ³´ا ءÆв¹ºÖا a¶Ì³ÊÅ مÈ²Ä وو فȺ Úا ءÆÛ نا Æ˶½ ܶÊÕ Í¹´ا مÆÄÖا ة±ه ͽ راµ²´ا زÆ×Ýا ÁAÆÕµÂÌ´ Úا ءÆÛ نا ÞAÆآ حµÙÅ مÈ²Õ spss ةرÈдا لÓß »A . ÁAÆյ´ا ๽ a²ÄµÎ Öوا StÏrt --- Ïll progrÏms---SPSS for Windows-----SPSS ١١á٠ for Windows ƶɶ¹AÈÝا ÁAÆյ´ا ๽ ¸¹Ä فȺ ةÈÐ×´ا ة±ه ±ÊÅ ÍÝÖÆآ à¹â´ا ءÆÃãا ةرÈдا نÈÉÝ : - ÍÌÔ äåæ´ÆÅ مÈ²Õ ok a´Æºر µËÑÝ ÁAÆյ´ا ๽ ±ÊÅو ÁAÆյ´ا ๽ ¸¹Ä ÍÉ´ open file كÆÃه aÕا ±¶âÝ Íهو ÍÌÔ äåæ´ا a´ÆÀ´ا ة±ه ͽ ÁAاµÂ´ا ة±ه ±¼ا ๽ ±ÄµÝ ÞÔ ÞÂç »A تÆA±×¹ºا ͹´ا تÆÔوµÙ³´ا cÏncel ¸¹Ä ÍÉ´ ÁAÆյ´ا Í´ا لÈß±´ا ʹƹ´Æآ Èهو يدÆÊ´ا
Background image of page 2
مaA±²³´ا µ¶·¸¹º»´ ¼½¾½º¿´ا ةÀÁ´ا Âه ةaه ·³هو اaà Ľ¶·ه ÄŹ¶ا aÃÀÅ ¼ÆÇÁ´ا ةaه ÈÇÉا ÂÊ Ë- DËTË VIEW B- VËRIBLE VIEW ̱ŠفÀÉ Â±´ا ت·¸·½º´ا ض¹Í ÄÍ لÀβ³´ا Àه لوÏا ¹¶Ïاو µ¶·¸¹º´ا ÂÊ aÃÀР±´ا ¹¶اوÏا Ìها Ķ ·³هو ¹³´ا دÀ³¾´ا ÂÊ ·Ñ´·Òدا ·Ñ½Ê ت·¸·½º´ا ل·Òدا دا Âه ت·¸·½º´ا ¹½ÓÔ´ا Õ´د ¹½Öو ×й³´او ¼ÇØÀ´او ÌÉÏاو ÌÙ¹´ا ÈÓ¶ ¼ÆÇÁ´ا ةaه ÂÊ دÀ³¾´ا Ķ aÅa¾´ا aÃÀÅ ÈÓ¶ دÀ³¾´ا ةaه ÚÆÐ ÈÒaР±´ا
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}