Dan hoeft de concurrentiepositie niet slechter te

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lk land geldt dat de prijzen stijgen. Dan hoeft de concurrentiepositie niet slechter te worden. © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). INKOMEN & GROEI 2007 - 2008 e. Loonstijging betekent dat de ondernemer hogere kosten heeft. Hij zal deze doorberekenen in de prijs. Als de lonen stijgen zullen de bestedingen stijgen. Daardoor kan er een situatie van overbesteding ontstaan waardoor de prijzen stijgen. In beide gevallen is de loonstijging de oorzaak van de prijsstijging. Als de prijzen stijgen zullen werknemers hogere looneisen stellen om de dreigende daling in koopkracht te compenseren. De loonstijging die hier eventueel op volgt is dan een gevolg van de prijsstijging. f. Als de lonen stijgen zullen de ondernemers de prijzen verhogen om de winsten op peil te houden. De hogere prijzen lokken looneisen uit. Als de looneisen worden ingewilligd stijgen de kosten van de ondernemers weer waardoor zij de prijzen weer willen gaan verhogen. Enzovoort. Dit is de loonprijsspiraal (of prijsloonspiraal). 38. a. Kosteninflatie (geïmporteerde). b. Als de dollarkoers stijgt, stijgen de olieprijzen (die in dollars genoteerd worden) en tevens de gasprijzen want die zijn aan de olieprijzen gekoppeld. Ook andere geïmporteerde goederen die in dollars genoteerd worden zullen duurder worden en bijdragen aan de inflatie. c. Een na laatste alinea: “Het belastingplan ...... bijhouden.” Immers: door de lastenverlichting stijgen de bestedingen. 39. a. Als de rente wordt verhoogd, wordt lenen minder aantrekkelijk (en sparen aantrekkelijker) waardoor de bestedingen dalen. De bestedingsinflatie zal dan beperkt worden. b. Kosteninflatie (die geïmporteerd wordt uit het buitenland) en winstinflatie. c. Het stimuleren van de bestedingen (in geval van onderbesteding). © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). INKOMEN & GROEI 2007 - 2008 HOOFDSTUK 3 40. 1. Door van alle bedrijven de omzetten te verminderen met de inkoopwaarde van de grondstoffen, hulpstoffen en diensten plus de ambtenarensalarissen van de overheid. 2. Door alle inkomens die gezinnen in een land verdienen bij elkaar op te tellen. 3. Door de inkomenscategorieën loon, winst, huur, pacht en rente bij elkaar op te tellen. 41. Eerste methode: 1925 1995 gegeven Prijsindexcijfer Indexcijfer reëel inkomen gegeven indexcijfer (1925 = 100) 5,7 miljard BBP indexcijfer (1925 = 100) 100 635 miljard 11.140 14 (1990 = 100) 100 114 (1990 =100) 814 100 1.369 Indexcijfer BBP 1995: 635/5,7 × 100 = 11.140 Prijsindexcijfer 1995: 114/14 × 100 = 814 Indexcijfer reëel inkomen 1995: 11.140/814 × 100 = 1.369 Dat betekent een stijging van het reële inkomen met 1.369 - 100 = 1.269%. NB: Vergeet niet het indexcijfer (1.369) met 100 te verlagen om een stijgingspercentage te krijgen (1.269% stijging)! Tweede methode: Indexcijfer reëel nationaal inkomen 1925 = 5,7/14 × 100 = 41 Indexcijfer reëel nationaal inkomen 1995 = 635/114 × 100 = 557 De toename is dus: {(557 - 41)/41} × 100% = 1.259%. b. De groei van de bevolking. 42. Met guldens: 1925: ƒ 5,7 miljard/7.308.000 = ƒ 779,97 (= gemiddeld per hoofd) 1995: ƒ 635 miljard/15.424.000 = ƒ 41.169,61 De toename is dus ƒ 41.169,61 - ƒ 779,97 =ƒ 40.389,64; dat is ƒ 40.389,64 / ƒ 779,97 × 100% = 5178,4%. Met euro’s: 1925: 2,6 miljard/7.308.000 = i 355,77 1995: 288,6 miljard/15.424.000 = i 18.711,10 Toename per hoofd = {(18.711/355,77 × 100) - 100} = 5.259,3 - 100 = 5.159,3% © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). INKOMEN & GROEI 2007 - 2008 43. - Er wonen in Brazilië (veel) meer mensen...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online