Koelkasten konden op steeds grotere schaal en

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te vergroten beduidend groter dan in de dienstensector. Koelkasten konden op steeds grotere schaal en efficiëntere wijze geproduceerd worden. De prijsstijging bleef beperkt of de prijs daalde. 'Wassen en knippen' is (persoonlijke) dienstverlening en moeilijk te automatiseren en bleef dus arbeidsintensief en daardoor duur. De prijs daarvan zal sterker zijn gestegen. 56. Kapitaalbesparend: Chipstechnologie. Computers waren aanvankelijk onbetaalbaar. Geleidelijk daalde de prijs, zowel door technische verbeteringen (innovaties) als door productie op steeds grotere schaal. Milieubesparend: Chipstechnologie (tijdschriften online, e-mail) is ook milieuvriendelijk. Geen afvalstoffen, geen aantasting van de grondstoffenvoorraad, enz. Ook: De katalysator maakt auto's schoner. 57. Structurele werkloosheid (kwantitatief). 58. Afwezigheid van grondstoffen, uitgeputte bodem, aardbevingen. 59. a. Productiecapaciteit = aanbod van arbeid × apt = 15 miljoen × 30.000 = i 450 miljard. b. Bezettingsgraad = feitelijke productie/productiecapaciteit × 100% = 360 miljard/450 miljard × 100% = 80%. c. Bij een productie van i 360 miljard en een apt van 30.000 zijn er 360 miljard/30.000 = 12 miljoen personen aan het werk. De werkloosheid bedraagt 15-12 = 3 miljoen personen. d. Conjuncturele. Er is onderbesteding, de oorzaak zit dus bij de bestedingen (de vraagkant). Of: er is voldoende kapitaal dus is de werkloosheid niet van structurele aard (niet de aanbodkant) maar van conjuncturele aard. 60. a. Huizen en auto's worden vaak gekocht met geleend geld. Als de rente laag is gaan mensen sneller over tot het lenen van geld (de rente op je woonhuis is ook nog fiscaal aftrekbaar) om deze goederen te kopen. b. Bij inflatie stijgen de prijzen. Als je nu een auto koopt, kost hij bijvoorbeeld i 20.000 maar over een half jaar i 25.000. Mensen zullen sneller besluiten iets te kopen omdat het in de toekomst duurder is. De bestedingen nemen toe. Als de productiecapaciteit volledig benut raakt, kan dit tot inflatie leiden. Als iedereen inflatie verwacht, leidt kan dit ook echt tot inflatie leiden: een 'self fullfilling prophecy'. © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). INKOMEN & GROEI 2007 - 2008 61. Het bestedingseffect wil zeggen dat door te investeren in de tweede Maasvlakte er kapitaalgoederen worden aangeschaft die onderdeel vormen van de bestedingen. De producenten van de kapitaalgoederen en de bouwers van de tweede Maasvlakte voegen waarde toe en ontvangen hiervoor een inkomen. Door het bestedingseffect van de investering wordt, op korte termijn, de conjunctuur beïnvloed. Als de tweede Maasvlakte klaar is, is de productiecapaciteit van Nederland gestegen. Dit beïnvloedt de structuur (het langetermijneffect). Dit is het capaciteitseffect. 62. a. De voorraadinvesteringen nemen toe. Als de bestedingen tegenvallen (vooral consumptie, maar ook overheidsbestedingen en de export) zullen de verkopen tegenvallen en zal een deel van de productie niet verkocht worden. De (onverkochte) voorraden nemen toe: dit is een (in dit geval ongewenste) investering in voorraden. b. Als de voorraden toenemen kan in het volgende jaar gedeeltelijk geleverd worden uit de toegenomen voorraden. Er hoeft dan minder geproduceerd te worden. Bedrijven zullen de productie gaan inkrimpen. 63. De kapitaalgoederenvoorraad = 12 miljard + 2 miljard = i 14 miljard. 64. 65. a. b. c. d. Uitbreidingsinvestering; Vervangingsinvestering; Uitbreidingsinvestering; Voorraadinvestering © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). INKOMEN & GROEI 2007 - 2008 66. a. De voorraad vaste kapitaalgoederen neemt toe van 25 miljoen naar 28 miljoen. Dat betekent een uitbreidingsinvestering van i 3 miljoen. b. Voorraden 1 januari 2005: 2 + 1 = i 3 miljoen. Op 1...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online