B doordat de geboortegolf van 1946 de leeftijd van

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gen leiden tot meer productie, waardoor de vraag naar arbeidskrachten toeneemt. b. Doordat de geboortegolf van 1946 de leeftijd van het (vroeg)pensioen bereikt, daalt de beroepsbevolking. Of: Door strengere immigratie-eisen kan de beroepsbevolking minder snel toenemen. Of: Door gebrek aan scholing is een deel van de beroepsbevolking niet in staat de openstaande banen te bezetten. c. Doordat bedrijven onvoldoende geschikt personeel kunnen krijgen, kunnen zij (delen van) de productie naar het buitenland verplaatsen. 87. a. Milieuvervuiling. De uitstoot van uitlaatgassen kan de gezondheid van omwonenden aantasten. b. Als een vrachtauto in de file staat, ligt de vervoersproductie (bijna) stil. Mensen die in de file staan, kunnen in die tijd geen werk verrichten. (Iemand met een chauffeur kan wel actief bezig zijn, bellen, stukken lezen). Om de files te ontlopen, kunnen bedrijven (delen van) hun productie naar het buitenland verplaatsen. © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). INKOMEN & GROEI 2007 - 2008 88. Knelpunt milieu: Door hogere belastingen op vervuilende producten, kan de vraag naar deze producten afnemen en vervangen worden door vraag naar schone, duurzame producten waarop geen heffing zit. Knelpunt arbeidsmarkt: Lagere loon- en inkomstenbelasting kan het aantrekkelijk maken om te gaan (over)werken, waardoor het aanbod op de arbeidsmarkt toeneemt. © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). INKOMEN & GROEI 2007 - 2008 HOOFDSTUK 4 89. a. Nationaal inkomen = 230 + 50 + 25 = i 305 miljard b. Loonquote = 230/305 × 100% = 75,4%. c. TLZ = 400.000 × i 20.000 = i 8 miljard. AIQ = (230 + 8)/305 × 100% = 78,0%. d. Overig-IQ = 100% - 78,0% = 22,0%. e. Als de huur-, rente-, pachtquote samen zijn gestegen. f. Bij een stijgende AIQ zal er van het inkomen een kleiner deel overblijven voor winst. g. Een stijgende AIQ leidt tot lagere investeringen (zie f) en waardoor de vraag naar arbeid daalt. Het soort investeringen dat wel aantrekkelijker wordt is diepteinvesteringen. Arbeid wordt dan vervangen door kapitaal. h. Een hoger arbeidsinkomen houdt meer bestedingen in en dus meer productie en werkgelegenheid. 90. a. De financiële ruimte (= loonruimte) die werkgevers hebben om de lonen te verhogen bestaat uit prijsstijging en stijging van de arbeidsproductiviteit. Die extra 1% wordt betaald uit de stijging van de arbeidsproductiviteit. b. De werknemers eisen 3% loonstijging. Daarvan halen ze maar 2,5% binnen (de helft van het extra procent wordt niet gekregen). Reëel gaan de lonen er maar ongeveer een half procentje op vooruit. c. Een stijging van de AIQ betekent dat de overige inkomens en dan vooral de winst zal dalen. Dit kan leiden tot minder investeringen en achteruitgang van de economie. d. Een stijging van 81% naar 83% is geen stijging van 2% maar van twee procentpunten. Of: Een toename van 81% naar 83% betekent een stijgingspercentage van {(83-81)/81} × 100% = 2,5%. e. Als er op bepaalde deelmarkten van de arbeidsmarkt of op de arbeidsmarkt als geheel krapte heerst (dat wil zeggen dat de vraag het aanbod overtreft) dan zullen de lonen in de praktijk sterker stijgen. Werkgevers proberen bij elkaar werknemers weg te halen tegen hogere lonen. 91. a. 1 - B; 2 - F; 3 - H; 4 - D; 5 - G; 6 - E; 7 - A; 8 - I; 9 - C. b. Noem argumenten die inkomensverschillen kunnen verklaren. Bijvoorbeeld: sociaal argument, eerlijkheid, solidariteit, prikkels door beloning, individuele inzet, situatie op de arbeidsmarkt, enzovoort. © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl)...
View Full Document

This document was uploaded on 01/18/2014.

Ask a homework question - tutors are online