nee als de vervuiling stopt is er geen sprake meer

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ijn er minder bedrijven. c. - Nee. De milieukosten zijn wel in de verkoopprijs van het product opgenomen. - Nee. Als de vervuiling stopt is er geen sprake meer van een extern effect. - Ja. De welvaart voor anderen wordt nog steeds negatief beïnvloed. d. De vraag naar vergunningen zal toenemen als het houden van varkens winstgevend is waardoor de prijs stijgt. De vraag naar vergunningen zal afnemen als het houden van varkens niet winstgevend is waardoor de prijs daalt. e. Totale: winst = (€ 300 - € 250) × 1.000 = € 50.000. f. Totale winst bij 300 varkens (met extra vergunning): € 50.000 - € 30.000 = € 20.000. Totale winst bij 250 varkens (zonder extra vergunning): € 250.000 - € 225.000 = € 25.000. De winst bij 250 varkens is groter dan die bij 300 varkens en dus zal de extra vergunning niet worden gekocht. © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl)....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online