Dit kan een aanmoedigingseffect onder niet werknden

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t nettoloon groter wordt. Dit kan een aanmoedigingseffect onder niet-werkénden veroorzaken, waardoor het aanbod van arbeid groeit. b. Bij een heffingskorting hebben lage en hoge inkomens een gelijk bedrag aan belastingvermindering, terwijl bij een belastingvrije som de lagere inkomens door een lager marginaal tarief (32,9%) een kleiner bedrag aan belasting besparen dan de hogere inkomens (52%). c. Een voorbeeld van een juiste berekening is: Heffing: 0,329 × 30.000 = 9.870 Korting = 3.321 Extra korting = 1.536 Te betalen = 5.013 Gemiddelde belastingdruk: (5013/30.000) × 100% = 16,7% d. Meer nivellering. Een voorbeeld van een juiste berekening is: Verhouding hoog inkomen / laag inkomen in 1998: 64.900/22.740 = 2,85 Verhouding hoog inkomen / laag inkomen in 2001: 66.900/24.990 = 2,68 e. Bij een heffingspercentage van 4% en een vermogensrendement van 1500 gulden hoort een belastbaar vermogen van € 37.500. Daar dit gelijk is aan de vrijstelling, bedraagt de VRH nul gulden. f. Bij een laag inkomen van € 30.000 gaat deze kritiek niet op omdat de belastingdruk op arbeid (16,7%) lager is dan die op vermogen (28,5%)...
View Full Document

This document was uploaded on 01/18/2014.

Ask a homework question - tutors are online