Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). UITWERKINGEN ZELFTEST OVERHEID 2008 - 2009 Zelftest hoofdstuk 4 Gesloten vragen 4.21 C; 4.22 B; 4.23 D; 4.24 D; 4.25 D; 4.26 C; 4.27 A; 4.28 D; 4.29 A; Open vragen 4.30 a. In een markteconomie zullen de tekorten aan goederen leiden tot prijsstijging. In een centraal geleide economie stelt de overheid echter de prijs vast. Vraagoverschotten hoeven daardoor niet tot prijsstijgingen te leiden. b. Door het aanbodtekort zullen de prijzen gaan stijgen. Sommige consumenten zullen (door de gestegen prijzen) nu echter niet meer in staat zijn de goederen te kopen. (Er hoeft met andere woorden niet beter in de behoeften te worden voorzien). c. Een daling van deze verborgen werkloosheid betekent dat met een kleiner personeelsbestand eenzelfde of w...
View Full Document

This document was uploaded on 01/18/2014.

Ask a homework question - tutors are online