Lweo bv niets uit deze publicatie mag op enigerlei

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: itgaven dalen. © LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (www.lweo.nl). UITWERKINGEN ZELFTEST OVERHEID 2008 - 2009 Zelftest hoofdstuk 2 Gesloten vragen 2.23 C; 2.24 D; 2.25 B; 2.26 C Open vragen 2.27 (1): belastingen (richting overheid); (2): sociale premies (richting sociale fondsen); (3): sociale uitkeringen/sociale verzekeringen (richting gezinnen); (4): sociale uitkeringen/sociale voorzieningen (richting gezinnen). 2.28 a. De vereenvoudigingen mogen geen invloed hebben op het saldo van de overheidsbegroting. Extra uitgaven moeten worden opgevangen met even grote extra ontvangsten. Of met een even grote vermindering van andere uitgaven. b. Als reiskosten niet meer mogen worden afgetrokken zal de bereidheid om voor het werk te reizen afnemen ( de mobilite...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online