B nationaal inkomen 9375 100 240 staatsschuld eind

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: stekort minder daalt dan de aflossingen stijgen. b. Nationaal inkomen = (9/3,75) × 100 = 240. Staatsschuld eind 1993 = 0,73 × € 240 miljard = € 175,2 miljard. c. Staatsschuld eind 1992 = 175,2 - 9 = € 166,2 miljard. Nationaal inkomen = (166,2 / 73 ) × 100 = € 227,7 miljard Groei nationaal inkomen = {(240 - 227,7) / 227,7} × 100% = 5,4% 3.22 a. Kleiner. Een verklaring waaruit blijkt dat de aflossing op de staatsschuld van het begrotingstekort moet worden afgetrokken om het financieringstekort te berekenen. b. Een antwoord waaruit blijkt dat toenemende productie / inkomen kan leiden tot toename van de belastinginkomsten en tot afname van de uitgaven aan sociale zekerheid / subsidies. c. 275 × 1,03 × 1,05 × 0,03 = 8,92 ⇒ 8,92 miljard euro. d. Lager. Een verklaring waaruit blijkt dat de nominale groei van het BBP in 1997 de prijsstijging relatief minder te boven ging dan in 1996. e. Het financieringstekort bedraagt in 1996: 275 × 1,03 × 0,015 = 4,25 miljard euro. De staatsschuld is gestegen met: (4,25 / 13...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online