D het invoeren van het winststreven kan een

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ellicht een hogere productie wordt gerealiseerd. De arbeidsproductiviteit in de bedrijven stijgt dus. d. Het invoeren van het winststreven kan een reorganisatie noodzakelijk maken. Een reorganisatie gaat altijd gepaard met extra kosten en aanpassingsproblemen waardoor de productie aanvankelijk kan dalen . Of: bedrijven krijgen nu te maken met (buitenlandse) concurrentie. Zij zijn bijvoorbeeld vanwege verouderde productiemethoden niet in staat deze concurrentie aan te gaan. Bedrijfssluitingen e.d. leiden tot een daling van de productie. e. In het geval dat wel winst wordt gemaakt zullen er nieuwe aanbieders toetreden. Hierdoor kan de marktprijs dalen. Deze prijsdaling gaat door totdat de prijs gelijk is aan het minimum van de gemiddelde totale kosten. f. Het aanbodtekort kan leiden tot een zodanige prijsverhoging dat besloten wordt de productiecapaciteit uit te breiden. Eerst na een aantal jaren kan het aanbod hierdoor (sterk) toenemen waardoor bij een gegeven vraag de prijs (snel) zal dalen. Deze prij...
View Full Document

This document was uploaded on 01/18/2014.

Ask a homework question - tutors are online