V2 v a v1 v2 at

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ù× × ÒÓÒ ÑÔØݺ ¿ ¿º ´ ÔØ×µ Ò × × ÓÖ Ø ÓÒ Û Ø ÓÖ Û Ø ÓÙØ Ø ÏÒ 4−1 = 3 × ÛÓÙÐ ÒÝ Ø Ö ÓÐÙÑÒ ×Ô ÓØ Ò Ò Ñ ØÖ Ü ´ÆÓØ Ø × Ò Ò×Û Ö Ò Ô ÖØ ½ºµ × × Ú ØÓÖ׺ ÒÝ Ø Ö ÓÐÙÑÒ× Ó A ÓÖÑ Ò Ô Ò ÒØ Ú ØÓÖ× Û Ó× Ö×Ø Ø Ö × ×¸ ÓÑÔÓÒ ÒØ× ×ÙÑ ØÓ ¼º º ´ ÔØ×µ ÓÒ× Ö Û Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Û Ø n ÒÓ × Ò n ÒÓØ ÔÓ×× Ð ¸ Ö Ù ÁÑÔÓ×× Ð ¸ × Ø ÓÙ Ö Ò Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ý Û Ý ÒÓغ ÓÒ × Ú ØÓÖ × Ò Ø ÒÙÐÐ×Ô Ó Ú Ö...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online