lecture3 notes

000 001 011 110 010 111 101 100 tree for object 000

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ×Ý×Ø Ñ ÓÖ × Ö Ò ¸ × Ö Ò ¸ Ò ÕÙ Ö Ò ¬Ð ׺ Ì ÒÙØ ÐÐ Ò ØÛÓÖ ×ÙÔÔÓÖØ× × Ö Ò Ò × Ö Ò Ó ÒÝ ¬Ð ØÝÔ ÙÒÐ Æ Ô×Ø Ö Û ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ× Ù× Ö× ØÓ × Ö ÖØ Ò ØÝÔ × Ó ¬Ð ׸ Ò Ñ ÐÝ Åȿ׺ ÀÓÛ Ú Ö ÒÙØ ÐÐ Ó × ÒÓØ Ó« Ö ÒÝ ÜØÖ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Øݸ Ð ØØ Ò º ÒÙØ ÐÐ × Ô Ö¹ØÓ¹Ô Ö ×Ý×Ø Ñ¸ Û Ø Ð ÒØ ×Ó ØÛ Ö Ø Ø Ð×Ó Ø× × × ÖÚ Öº ÒÙØ ÐÐ Û × Ö Ø Ý ÖÓÙÔ Ó Ú ÐÓÔ Ö× Ø ÆÙÐÐ×Ó Ø¸ ×Ù × ÖÝ Ó Ñ Ö ÇÒÐ Ò º ËÙÔÔÓ× Ø Ø ÒÓ Ù Û ÒØ× ØÓ ¬Ò Ò Ó Ø Ð Û ¹Ô Û ÓÒØ Ò× ×ÓÑ ÝÛÓÖ ×º ÒÙØ ÐÐ ÛÓÖ × Ý ­ÓÓ Ò ÔÖÓØÓ ÓÐ Ò Û ÒÓ × Ò × Ø× Ö ÕÙ ×Ø ØÓ ÐÐ Ø× Ò ÓÖ× Ò Ø Ò Ø × Ò ÓÖ× × Ò Ø Ö ÕÙ ×Ø ØÓ ÐÐ Ø Ö Ò ÓÖ× ÙÒØ Ð Ø Ö ÕÙ ×Ø × Ö Ý ÒÓ ÓÒØ Ò Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ò ÒÓ Ö ØÙÖÒ× ÓÔÝ Ó Ø Ó Ø ØÓ ´× ÙÖ ¾µº ÁÒ Ø × ¬Ð ¹×Ý×Ø Ñ¸ Ö ÕÙ ×Ø × × Ø ×¬ Ý Ò Ö Ý ÓÔÝ Ò Ø Ù× Ø × Æ ÒØ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø ¬Ò Ó×غ Ì ­ÓÓ Ò ÔÖÓ ×× × ×ÓÑ ÓÛ ÓÒØÖÓÐÐ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ø Ø ×¸ ÒÓ ××Ö Ð Ò ÜÒ Ø ×Û ÔÖ Ú ÒØ× ­ÓÓ Ò Ú ×ÓÑ ÛÖÓÒ Ô Ø ×º ÀÓÛ Ú Ö Ø × ×Ý×Ø Ñ × ÒÓØ × Ð Ð Ò Ò Ø ÛÓÖ×ع × ¸ Ø ÒØ Ö Ò ØÛÓÖ Ñ Ý ­ÓÓ º Ð×Ó ÓÖ Ð Ñ Ò Ø Ò ÐÓÓÔ׸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ù× ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/23/2014 for the course MATH 18.996 taught by Professor Brucemaggs during the Spring '02 term at MIT.

Ask a homework question - tutors are online