2 3 4 5 6 u mu u u s u u u u u

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: „U ÷⁄UÃfl¢‡ÊË •¡È¸Ÿ! ÃÍ ÿÈh ∑§⁄UH 18H ÿ ∞Ÿ¢ flÁûÊ „UãÃÊ⁄¢U ÿpÒŸ¢ ◊ãÿà „UÃ◊˜– ©U÷ı Ãı Ÿ Áfl¡ÊŸËÃÙ ŸÊÿ¢ „UÁãà Ÿ „UãÿÃH ¡Ù ß‚ •Êà◊Ê∑§Ù ◊Ê⁄UŸflÊ‹Ê ‚◊¤ÊÃÊ „ÒU ÃÕÊ ü •äÿÊÿ 2* * *ÊË◊jªfleËÃÊ * 31 ¡Ù ß‚∑§Ù ◊⁄UÊ ◊ÊŸÃÊ „ÒU, fl ŒÙŸÙ¥ „UË Ÿ„UË¥ ¡ÊŸÃ; ÄÿÙ¥Á∑§ ÿ„U •Êà◊Ê flÊSÃfl◊¥ Ÿ ÃÙ Á∑§‚Ë∑§Ù ◊Ê⁄UÃÊ „ÒU •ı⁄U Ÿ Á∑§‚Ë∑§ mÊ⁄UÊ ◊Ê⁄UÊ ¡ÊÃÊ „ÒUH 19H Ÿ ¡Êÿà Á◊˝ÿà flÊ ∑§ŒÊÁøÛÊÊÿ¢ ÷ÍàflÊ ÷ÁflÃÊ flÊ Ÿ ÷Íÿ—– •¡Ù ÁŸàÿ— ‡ÊÊEÃÙ˘ÿ¢ ¬È⁄UÊáÊÙŸ „Uãÿà „Uãÿ◊ÊŸ ‡Ê⁄UË⁄UH ÿ„U •Êà◊Ê Á∑§‚Ë ∑§Ê‹◊¥ ÷Ë Ÿ ÃÙ ¡ã◊ÃÊ „ÒU •ı⁄U Ÿ ◊⁄UÃÊ „UË „ÒU ÃÕÊ Ÿ ÿ„U ©Uà¬ãŸ „UÙ∑§⁄U Á»§⁄U „UÙŸflÊ‹Ê „UË „ÒU; ÄÿÙ¥Á∑§ ÿ„U •¡ã◊Ê, ÁŸàÿ, ‚ŸÊß •ı⁄U ¬È⁄UÊß „ÒU; ‡Ê⁄UË⁄U∑§ ◊Ê⁄U ¡ÊŸ¬⁄U ÷Ë ÿ„U Ÿ„UË¥ ◊Ê⁄UÊ ¡ÊÃÊH 20H flŒÊÁflŸÊÁ‡ÊŸ¢ ÁŸàÿ¢ ÿ ∞Ÿ◊¡◊√ÿÿ◊˜– ∑§Õ¢ ‚ ¬ÈL§·— ¬ÊÕ¸ ∑¢§ ÉÊÊÃÿÁà „UÁãà ∑§◊˜H „U ¬ÎÕʬÈòÊ •¡ÈŸ! ¡Ù ¬ÈL§· ß‚ •Êà◊Ê∑§Ù ŸÊ‡Ê⁄UÁ„UÃ, ¸ ÁŸàÿ, •¡ã◊Ê •ı⁄U •√ÿÿ ¡ÊŸÃÊ „ÒU, fl„U ¬ÈL§· ∑Ò§‚ Á∑§‚∑§Ù ◊⁄UflÊÃÊ „ÒU •ı⁄U ∑Ò§‚ Á∑§‚∑§Ù ◊Ê⁄UÃÊ „ÒU?H 21H flÊ‚Ê¢Á‚ ¡ËáÊʸÁŸ ÿÕÊ Áfl„UÊÿ ŸflÊÁŸ ªÎˆÔUÊÁà Ÿ⁄UÙ˘¬⁄UÊÁáÊ– ÃÕÊ ‡Ê⁄UË⁄UÊÁáÊ Áfl„UÊÿ ¡ËáÊʸãÿãÿÊÁŸ ‚¢ÿÊÁà ŸflÊÁŸ Œ„UËH 32 * üÊË◊jªfleËÃÊ * ¡Ò‚ ◊ŸÈcÿ ¬È⁄UÊŸ flSòÊÙ¥∑§Ù àÿʪ∑§⁄U ŒÍ‚⁄U Ÿÿ flSòÊÙ¥∑§Ù ª˝„UáÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, flÒ‚ „UË ¡ËflÊà◊Ê ¬È⁄UÊŸ ‡Ê⁄UË⁄UÙ∑§Ù ¥ àÿʪ∑§⁄U ŒÍ‚⁄U Ÿÿ ‡Ê⁄UË⁄UÙ¥∑§Ù ¬˝Êåà „UÙÃÊ „ÒUH 22H ŸÒŸ¢ Á¿UãŒÁãà ‡ÊSòÊÊÁáÊ ŸÒŸ¢ Œ„UÁà ¬Êfl∑§—– Ÿ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/22/2014 for the course ECE 101 taught by Professor Prof during the Spring '10 term at National Institute of Technology, Calicut.

Ask a homework question - tutors are online