L u uu cu u u u u u mu u u l u uh 16h suu sp

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: fl‚Èâ Œfl¢ ∑¢§‚øÊáÊÍ⁄U◊Œ¸Ÿ◊˜– Œfl∑§Ë¬⁄U◊ʟ㌢ ∑ΧcáÊ¢ fl㌠¡ªŒ˜ªÈL§◊˜H •Õ¸ó∑¢§‚ •ı⁄U øÊáÊÍ⁄U∑§Ê flœ ∑§⁄UŸflÊ‹, Œfl∑§Ë∑§ •ÊŸãŒflh¸Ÿ, fl‚ÈŒflŸãŒŸ, ¡ªŒ˜ªÈL§ üÊË∑ΧcáÊøãº˝∑§Ë ◊Ò¥ flãŒŸÊ ∑§⁄UÃÊ „Í°U– \\ \\ H ˙ üÊˬ⁄U◊Êà◊Ÿ Ÿ◊—H •Õ üÊË◊jªfleËÃÊ◊Ê„UÊàêÿ◊˜Ô ªËÃʇÊÊSòÊÁ◊Œ¢ ¬Èáÿ¢ ÿ— ¬∆Uà¬˝ÿ× ¬È◊ÊŸ˜Ô– ÁflcáÊÊ— ¬Œ◊flʬAÊÁà ÷ÿ‡ÊÊ∑§ÊÁŒfl̡×H 1H ªËÃÊäÿÿŸ‡ÊË‹Sÿ ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊¬⁄USÿ ø– ŸÒfl ‚Áãà Á„U ¬Ê¬ÊÁŸ ¬Ífl¸¡ã◊∑ΧÃÊÁŸ øH 2H ◊‹ÁŸ◊ʸøŸ¢ ¬È¢‚Ê¢ ¡‹FÊŸ¢ ÁŒŸ ÁŒŸ– ‚∑ΧeËÃÊê÷Á‚ FÊŸ¢ ‚¢‚Ê⁄U◊‹ŸÊ‡ÊŸ◊˜ÔH 3H ªËÃÊ ‚ȪËÃÊ ∑§Ã¸√ÿÊ Á∑§◊ãÿÒ— ‡ÊÊSòÊÁflSÃ⁄ÒU—– ÿÊ Sflÿ¢ ¬kŸÊ÷Sÿ ◊Èπ¬kÊÁmÁŸ—‚ÎÃÊH 4H ÷Ê⁄UÃÊ◊ÎÂfl¸Sfl¢ ÁflcáÊÊfl¸ÄòÊÊÁmÁŸ—‚ÎÃ◊˜Ô– ªËÃʪXÔUÊŒ∑¢§ ¬ËàflÊ ¬ÈŸ¡¸ã◊ Ÿ ÁfllÃH 5H ‚flʸ¬ÁŸ·ŒÊ ªÊflÊ ŒÊÇœÊ ªÊ¬Ê‹ŸãŒŸ—– ¬ÊÕʸ flà‚— ‚ÈœË÷ʸQ§Ê ŒÈÇœ¢ ªËÃÊ◊Îâ ◊„UØÔH 6H ∞∑¢§ ‡ÊÊSòÊ¢ Œfl∑§Ë¬ÈòʪËÃ◊∑§Ê ŒflÊ Œfl∑§Ë¬ÈòÊ ∞fl– ∞∑§Ê ◊ãòÊSÃSÿ ŸÊ◊ÊÁŸ ÿÊÁŸ ∑§◊ʸåÿ∑¢§ ÃSÿ ŒflSÿ ‚flÊH \\ \\ ªËÃÊ-◊Ê„UÊàêÿ ¡Ù ◊ŸÈcÿ ‡ÊÈhÁøûÊ „UÙ∑§⁄U ¬˝◊¬Ífl¸∑§ ß‚ ¬ÁflòÊ ªËÃʇÊÊSòÊ∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ÷ÿ •ı⁄U ‡ÊÙ∑§ •ÊÁŒ‚ ⁄UÁ„Uà „UÙ∑§⁄U ÁflcáÊÈœÊ◊∑§Ù ¬˝Ê# ∑⁄U ‹ÃÊ „ÒH 1H ¡Ù ◊ŸÈcÿ ‚ŒÊ ªËÃÊ∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄UŸflÊ‹Ê „ÒU ÃÕÊ ¬˝ÊáÊÊ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/22/2014 for the course ECE 101 taught by Professor Prof during the Spring '10 term at National Institute of Technology, Calicut.

Ask a homework question - tutors are online