_Bhag Gita Sanskrit

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: U¡∑§⁄U ‡Ê¢πUÔ ’¡ÊÿÊH 12H Ã× ‡ÊWÔUÊp ÷ÿ¸p ¬áÊflÊŸ∑§ªÙ◊ÈπÊ—– ‚„U‚ÒflÊèÿ„Uãÿãà ‚ ‡ÊéŒSÃÈ◊È‹Ù˘÷flØH ß‚∑§ ¬‡øÊØ ‡Ê¢πÔU •ı⁄U ŸªÊ⁄U ÃÕÊ …UÙ‹, ◊ÎŒ¢ªÔU •ı⁄U Ÿ⁄UÁ‚¢ÉÊ •ÊÁŒ ’Ê¡ ∞∑§ ‚ÊÕ „UË ’¡ ©U∆U– ©UŸ∑§Ê fl„U ‡ÊéŒ ’«∏UÊ ÷ÿ¢∑§⁄U „ÈU•ÊH 13H Ã× ‡flÃÒ„¸UÿÒÿȸQ§ ◊„UÁà Sÿ㌟ ÁSÕÃı– ◊Êœfl— ¬Êá«UflpÒfl ÁŒ√ÿı ‡ÊWÔUı ¬˝Œä◊ÃÈ—H ß‚∑§ •ŸãÃ⁄U ‚»§Œ ÉÊÙ«∏UÙ¥‚ ÿÈÄà ©UûÊ◊ ⁄UÕ◊¥ ’Ò∆U „ÈU∞ üÊË∑ΧcáÊ ◊„UÊ⁄UÊ¡ •ı⁄U •¡ÈŸŸ ÷Ë •‹ıÁ∑§∑§ ¸ ‡Ê¢πÔU ’¡ÊÿH 14H [email protected] NU·Ë∑§‡ÊÙ ŒflŒûÊ¢ œŸTÿ—– ¬ı᫲¢U Œä◊ı ◊„UʇÊWÔ¢U ÷Ë◊∑§◊ʸ flÎ∑§ÙŒ⁄U—H üÊË∑ΧcáÊ ◊„UÊ⁄UÊ¡Ÿ [email protected], •¡È¸ŸŸ ŒflŒûÊŸÊ◊∑§ •ı⁄U ÷ÿÊŸ∑§ ∑§◊¸flÊ‹ ÷Ë◊‚ŸŸ ¬ı᫲UŸÊ◊∑§ ◊„UʇʢπÔU ’¡ÊÿÊH 15H •ŸãÃÁfl¡ÿ¢ ⁄UÊ¡Ê ∑ȧãÃˬÈòÊÙ ÿÈÁœÁDÔU⁄U—– Ÿ∑ȧ‹— ‚„UŒflp ‚ÈÉÊÙ·◊ÁáʬÈc¬∑§ıH ü •äÿÊÿ 1* * *ÊË◊jªfleËÃÊ * 17 ∑ȧãÃˬÈòÊ ⁄UÊ¡Ê ÿÈÁœÁDÔU⁄UŸ •ŸãÃÁfl¡ÿŸÊ◊∑§ •ı⁄U Ÿ∑ȧ‹ ÃÕÊU ‚„UŒflŸ ‚ÈÉÊÙ· •ı⁄U ◊ÁáʬÈc¬∑§ŸÊ◊∑§ ‡Ê¢π ’¡ÊÿH 16H ∑§Ê‡ÿp ¬⁄U◊cflÊ‚— Á‡Êπá«UË ø ◊„UÊ⁄UÕ—– œÎCÔlÈ◊AÙ Áfl⁄UÊ≈Up ‚ÊàÿÁ∑§pʬ⁄UÊÁ¡Ã—H º˝È¬ŒÙ º˝ı¬ŒÿÊp ‚fl¸‡Ê— ¬ÎÁÕflˬÖ ‚ı÷º˝p ◊„UÊ’Ê„ÈU— ‡ÊWÔUÊãŒä◊È— ¬ÎÕ∑˜§ ¬ÎÕ∑˜§H üÊDÔ œŸÈ·flÊ‹ ∑§ÊÁ‡Ê⁄UÊ¡ •ÊÒ⁄U ◊„UÊ⁄UÕË Á‡Êπá«UË ∞fl¢ œÎCÔUlÈ◊A ÃÕÊ ⁄UÊ¡Ê Áfl⁄UÊ≈U •ÊÒ⁄U •¡ÿ ‚ÊàÿÁ∑§, ⁄UÊ¡Ê º˝¬Œ ∞fl¢ º˝Ê¬ŒË∑§ ¬Ê°øÊ¥ ¬ÈòÊ •ÊÒ⁄U ’«∏UË ÷È¡ÊflÊ‹ È Ò ‚È÷º˝Ê¬ÈòÊ •Á÷◊ãÿÈóߟ ‚÷ËŸ, „U ⁄UÊ¡Ÿ˜Ô! ‚’ •Ê...
View Full Document

This note was uploaded on 01/22/2014 for the course ECE 101 taught by Professor Prof during the Spring '10 term at National Institute of Technology, Calicut.

Ask a homework question - tutors are online