C10_concurenta perfecta [Compatibility Mode]

75 800 15 40 9 10 73 83 19 34 10 10 99 109 990

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 90 26 A 6-a unitate poate fi produsă la un cost (Cmg) de 9 şi vândută pentru 13, ceea ce adaugă 4 la π . 21 Ar trebui produsă a 7-a unitate? Ar trebui produsă a 7-a unitate? COSTURI Q CF CV CT 0 10 0 10 1 10 5 15 2 3 10 8 10 4 CVM CTM Cmg al celei de-a 7-a unităŃi este 12, poate fi vândută cu 13 um, Cmg π ceea ce ar creşte π cu 1 um. -- <-10> 5.00 15 5 <-2> 18 4.00 9.00 3 8 9 19 3.00 6.33 20 10 12 22 3.00 5.50 1 3 30 5 10 18 28 3.60 5.60 6 37 6 10 27 37 4.50 6.17 9 41 7 10 39 49 5.57 7.00 12 42 8 10 54 64 6.75 8.00 15 40 9 10 73 83 19 34 10 10 99 109 9.90 10.90 26 21 -- 8.11 -- 9.22 Q = 7; VT = PQ= (13)7 = 91 CT = 49, π = VT-CT = 91-49 = 42 Atât timp cât Vmg [P în concurenŃă perfectă] este > Cmg {şi CVM}, se produce bunul Şi se vinde dacă π este max. A 8-a unitate va creşte costul cu 15 [Cmg=15] şi poate fi vândută cu 13. Aceasta se va produce? NU ! Q = 8; VT = PQ= (13)8 = 104, CT = 64, π = VT-CT = 104-64 = 40 22 Minimizarea pierderilor COSTURI Q CF 0 CVM CTM CT 10 0 10 1 10 5 15 5.00 15 5 <-10> 2 3 10 8 18 4.00 9.00 3 <- 8> 10 9 19 3.00 6.33 <- 4> 4 10 12 22 3.00 5.50 1 3 <- 2> 5 10 18 28 3.60 5.60 6 <- 3> 6 10 27 37 4.50 6.17 9 7 10 39 49 5.57 7.00 12 <-14> 8 10 54 64 6.75 8.00 15 <-24> 9 10 73 83 19 <-38> 10 10 99 109 9.90 10.90 26 <-59> Datorită condiŃiilor pieŃei, preŃul va scădea la 5. <- 7> -- 8.11 -- 9.22 Cmg π CV -- <-10> Profiturile sunt astfel calculate: π = VT - CT = PQ -CT. Dacă firma se închide, atunci atunci pierderea este de 10. Dacă firma va produce atunci când Vmg = P > Cmg şi este mai mare decât CVM, aceasta îşi reduc pierderile. Pierderea este de 2 um. 23 Minimizarea pierderilor pe termen scurt Când preŃul este mai mare decât PP , firma poate obŃine un profit π. La un preŃ, PP firma ajunge la un punct de echilibru. Astfel se va obŃine un “profit nul” [CTM > P = Vmg > CVM ] Firma PP PL Cmg CTM CVM Dacă preŃul scade sub PL , firma ar trebuie să se închidă pentru a minimiza pierderile. [ P = Vmg < CVM] QL Q3 QX/ut Între un preŃ de PL şi PP, firma va pierde bani dar îşi poate minimiza 0 pierderile prin producerea de bunuri când Cmg = Vmg între nivelele de output QL & Q3. 24 Costurile pe termen scurt interpretări P=Cmg. Comparând P=Cmg cu CVM şi CTM se obŃin următoarele informaŃii: Punctul de...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online