C10_concurenta perfecta [Compatibility Mode]

90 1090 26 costul variabil cv crete cnd outputul

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a Cmg . CTM ∆π PE C3 0 π CT Q1 ∆CT ∆VT Q3 Q* D = VM = Vmg π ESTE MAXIM ATUNCI CÂND Cmg = Vmg ! Q4 QX/ut [La Q3 , costul per unitate [CTM] este minim. 18 COSTURI Q CF 0 La Q = 0, există doar CF. CT 10 0 10 1 10 5 15 5.00 15 5 2 3 10 8 18 4.00 9.00 3 10 9 19 3.00 6.33 1 Costul total [CT] = CV + CF 4 10 12 22 3.00 5.50 3.00 5.50 3 5 10 18 28 3.60 5.60 6 CV/Q = CVM. CVM scade mai întâi, apoi creşte. 6 10 27 37 4.50 6.17 9 7 10 39 49 5.57 7.00 12 8 10 54 64 6.75 8.00 15 9 10 73 83 10 10 99 109 CVM CTM -- 8.11 -- 9.22 Cmg CF este o constantă şi rămâne nemodificat pe termen scurt. CV -- 19 9.90 10.90 26 Costul variabil [CV] creşte când outputul creşte. CTM = CT/Q. CTM scade, apoi creşte. Cmg este o modificare a CT [sau CV] asociată cu modificarea outputului [Q]. Cmg = ∆CT ∆Q 19 COSTURI Q CF CV CT 0 CVM CTM 10 0 10 1 10 5 15 5.00 15 5 2 3 10 8 18 4.00 9.00 3 10 9 19 3.00 6.33 1 4 10 12 22 3.00 5.50 3 5 10 18 28 3.60 5.60 6 6 10 27 37 4.50 6.17 9 7 10 39 49 5.57 7.00 12 8 10 54 64 6.75 8.00 15 9 10 73 83 10 10 99 109 -- 8.11 -- 9.22 Cmg -- 19 9.90 10.90 26 Folosirea cea mai “eficientă” a Inputului variabil are loc între unităŃile a 3-a şi a 4-a de Q.* [CVM min şi WM max sunt aceleaşi.] Cel mai mic cost per unitate, [CTM min ] este între a 4-a şi a 5-a unitate de output.* Dacă obiectivul firmei este de a-şi maximiza profitul (MAX π), atunci aceasta va produce şi va oferi Outputul spre vânzare atât timp cât costul adiŃional pe unitate (Cmg) este mai mic decât preŃul la care acesta se poate vinde. [Vmg = P –concurenŃa perfectă]. {*Se ştie că Cmg = CVM şi cu CTM în punctele acestora de minim !} 20 COSTURI Q CF 0 CVM CTM CT 10 0 10 1 10 5 15 5.00 15 5 2 3 10 8 18 4.00 9.00 3 10 9 19 3.00 6.33 4 10 12 22 3.00 5.50 1 3 30 37 41 -- -- Cmg π CV -- 5 10 18 28 3.60 5.60 6 6 10 27 37 4.50 6.17 9 7 10 39 49 5.57 7.00 12 8 10 54 64 6.75 8.00 15 9 10 73 83 10 10 99 109 8.11 9.22 20 Fiind dată structura costurilor firmei din exemplul dat şi ştiind un preŃ al pieŃei de 13; atunci cea mai “eficientă” folosire a variabilei nu maximizează profitul π. Q = 3; VT = PQ= (13)3 = 39 CT = 19, π = VT-CT = 39-19 = 20 Q = 4; VT = PQ= (13)4 = 52 CT = 22, π = VT-CT = 52-22 = 30 La cea mai mică valoare a costului per unitate [min CTM], π = 65-28=37 Q = 6; VT = PQ= (13)6 = 78 CT = 37, π = VT-CT = 78-37 = 41 19 9.90 10....
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online