{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C10_concurenta perfecta [Compatibility Mode]

Ctmtl ctm6 ctm2 pp ctm5 ctm3 ctm ctm ctmtl firmele

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: minim al CVM se numeşte prag de închidere. Dacă P este sub pragul de închidere, (P=Cmg<=min CVM), atunci CVM scade iar firma ar trebui închisă, având pierderi prea prea mari. Punctul de minim al CTM se numeşte prag de rentabilitate. Dacă P se află între pragul de închidere şi pragul de rentabilitate (min CVM<P< min CTM), atunci firma are pierderi având CVM < CTM. Dacă P =pragul de rentabilitate (P=min CTM), atunci firma ajunge în punctul în care profitul este nul. Dacă P> pragul de rentabilitate (P>min CTM), atunci firma începe să obŃină profit. 25 MAXIMIZAREA PROFITULUI PE TERMEN LUNG [firma pe termen lung] CTM1 CTM* este costul optim. CTMtl CTM6 CTM2 PP CTM5 CTM3 CTM* CTM* CTMtl Firmele cu CTM* câştigă π, ceea ce atrage noi intrări pe piaŃă iar preŃul pieŃei scade. PM= Cmin Q* Q Pe termen lung, curba înfăşurătoare reprezenta CTMtl. Toate costurile sunt variabile pe termen lung. La un preŃ PP , firma poate câştiga mai mult decât profitul normal π dacă aceasta are costul mediu egal sau mai mare decât CTM3 dar mai mic decât CTM6. Tehnologiile cu CTM1, CTM2 şi CTM6 au costurile unitare [CTM] care sunt mai mari decât preŃul PP. Acestea nu vor aduce profitul π. Atunci firmele trebuie să-şi ajusteze activitatea sau să se închidă. 26 Când preŃul scade la PM , se atinge costul minim. MAXIMIZAREA PROFITULUI PE TERMEN LUNG Curba înfăşurătoare: CTMtl CTM1 . CTM3 P= Cmin CTM6 Cmg* CTM2 Q* CTM5 CTM* CTMtl Q Atât timp cât P > CTMtlmin, se determină scăderea preŃului [datorită π]. Când P < CTMtlmin , firmele vor ieşi de pe piaŃă conducând la o creştere a preŃului. Echilibrul pe termen lung (preŃul este stabil) are loc la un preŃ egal cu CTMtl minim. Acesta este dat de tangenta la CTMtl. În cazul echilibrului pe termen lung: P = VM = Vmg= CTMtl = Cmgtl = CTM* = Cmg* 27 ECHILIBRUL PE TERMEN LUNG: P = VM = Vmg = CTMtl = Cmgtl = CTM* = Cmg* 1. VM = CTM* {CONDIłIE PENTRU π NORMAL PE TERMEN SCURT.} 2. VM = CTMtl {CONDIłIE PENTRU π NORMAL PE TERMEN LUNG.} 3. CTMtl = Cmgtl {CONDIłIE CARE ASIGURĂ OBłINEREA UNUI COST MINIM PE UNITATE, DAR ŞI SCALA OPTIMĂ A TEHNOLOGIEI.} 4. CTM* = Cmg* {CONDIłIA ASIGURĂ CĂ TEHNOLOGIA OPTIMĂ OPEREAZĂ OPEREAZĂ LA CEL MAI EFICIENT NIVEL AL OUTPUTULUI.} 5. Vmg = Cmg* {CONDIłIA ASIGURĂ CĂ FRIMA ÎŞI MAXIMIZEAZĂ PROFITUL π PE TERMEN SCRUT.} 6. P = Vmg = Cmgtl {CONDIłIA ASIGURĂ CĂ FIRMA ÎŞI MAXIMIZEAZĂ PROFITUL π PE TERMEN LUNG.} 7. P = Vmg = Cmg [atât pe termen lung cât şi scurt] ARATĂ CĂ FIRMA ARE UN COMPORTAMENT CE CORESPUNDE BUNĂSTĂRII SOCIALE ! 28 Bibliografie Reynolds,L. – “Alternative Microeconomics”, Cap. 12, 2005 MacKenyie,R.B.,Lee, D.R., “Microeconomics for MBAs.The Economic way of thinking”, Cap.9, Cap.10, Cambridge Press, 2006 http://homepage.newschool.edu/het/ 29...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online