C10_concurenta perfecta [Compatibility Mode]

Dar din 1 vtqp astfel vmp obs vm p i funcia de cerere

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: te produce la PE . Deoarece fiecare unitate poate fi vândută la preŃul [PE ], atunci Dfirmă este şi venitul mediu (VM). Atunci: PE = VM = Cererea 7 Venitul mediu şi venitul marginal Venitul total este dat de: VT =PQ (1) VM reprezintă venitul pe unitatea de output: VM=VT/Q (2). Dar, din (1): VT/Q=P. Astfel: VM=P. Obs: VM, P şi funcŃia de cerere reprezintă acelaşi lucru. Vmg reprezintă modificarea de VT asociată unei modificări cu o unitate a cantităŃii vândute. 8 FuncŃiile VM şi Vmg: . VT = PQ [renunŃăm la Q] um 30 PQ VT VM= =P Q=Q VT VM = P Fie o firmă aflată în ConcurenŃă perfectă pentru care: P = 5 um. 10 Deoarece poate vinde oricât la 5 um/unitate, P= 5 atunci VM = 5. . . D = VM FuncŃia de cerere a firmei este 1 2 6 Q/ut VT este o dreaptă cu o pantă P =f(Q), P=5 pentru orice Q. egală cu preŃul. (AfirmaŃia este Pentru Q = 1, VT = PQ = 5X1 = 5 adevărată doar în caz de concurenŃă Pentru Q = 2, VT = PQ = 5X2 = 10 perfectă, când cererea este perfect Pentru Q = 6, VT = PQ = 5X6 = 30 elastică.) 9 FuncŃiile Vmg, VM şi VT: VT = PQ VM = P ∆VT Vmg = ∆Q Fie o firmă aflată în ConcurenŃă perfectă, pentru care: P = 5 um. um VT 30 10 P = Vmg = D = VM VT este o dreaptă cu o P= 5 Pantă egală cu preŃul* [în acest exemplu, 5 um]. Deoarece Vmg = ∆VT ∆Q {* doar în cazul ConcurenŃei perfecte} [Când cererea este perfect elastică!] 1 2 6 Q/ut , Vmg este panta VT şi acesta este preŃul. Pentru că este o firmă aflată în cu concurenŃă perfectă, fiecare unitate adiŃională poate fi vândută la acelaşi preŃ. P = Vmg 10 ConcurenŃa perfectă um PH PE um PiaŃa S D*piaŃă Firma PH PE D*firmă Dfirmă DpiaŃă QPE Q QX(milioane) QX/ut ut O creştere a cererii pieŃei conduce la o creştere atât a preŃului cât şi a cantităŃii de echilibru [la PH]. FuncŃia de cerere (sau VM, Vmg) a firmei creşte la D*. 11 um S* PiaŃă um S PH PE Firmă PH PE D*firmă Dfirmă DpiaŃă Q QPE QX(milioane) QX/ut ut O scădere a Ofertei pieŃei conduce la o scădere a outputului şi la o creştere a preŃului de echilibru [la PH]. FuncŃia cererii (sau VM) firmei creşte la D*. 12 ConcurenŃa perfectă um um PiaŃa Firma S S* PE PL PE PL DpiaŃă QME D* D* QX(milioane) Dfirmă D*firmă firmă QX/ut ut O creştere a Ofertei conduce la o scădere a preŃului de echilibru pe piaŃă şi a preŃului (VM) firmei. O scădere a Cererii va conduce la acelaşi rezultat pentru acelaşi preŃ. 13 Maximizarea profitului pe termen scurt Profiturile sunt date de: [π] = VT - CT. Firma va alege să producă şi să vând...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online